Vurderingen av samfunnsøkonomiske konsekvenser er avgrenset til en enkel vurdering av mulige effekter for sysselsetting, verdiskaping og ringvirkninger. Oppdyrking av 6 000 dekar er et stort lokalt tiltak, men kan likevel ikke forventes å ha nasjonale effekter av vesentlig betydning. «Samfunnsøkonomiske konsekvenser» må derfor tolkes som lokal- og regionaløkonomiske virkninger av tiltaket. Vi er av den oppfatning at om Våler kommune velger å videreføre 6 000 dekar på Haslemoen som fortsatt produktivt skogbruksareal eller velger å legge det ut som jordbruksareal vil ringvirkningene være marginale for kommunen. Ringvirkninger baserer seg på verdikjedeeffekter og etterspørselseffekter mot øvrig næringsliv.

Bestill rapport

Oppdyrking av Haslemoen. Lokal og regional økonomi | (rapportnr. 201302)

Ditt navn (obligatorisk)

Din adresse (obligatorisk)

Postnummer og sted (obligatorisk)

Send faktura til postadresse

Faktureringsadresse

Postnummer og sted

E-post (obligatorisk)

Antall

Pris: 80,-

Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.X