Hjelp til omstilling. Evaluering av prosjektet strategi for omstilling og fornyelse av mindre reiselivsbedrifter

KAD har finansiert et forsøk som gikk ut på konsulentbasert assistanse til ca. 20 mindre reiselivsbedrifter, med sikte på å bidra til en omstilling. Vi har evaluert forsøket, og funnet at bedriftene fikk en viss nytte av det. Det forsøkspregede over prosjektet ble mye borte, fordi den anvendte arbeidsmåten ikke kom til å skille seg… Les mer »

Reiseliv som sysselsettingsfaktor i distriktene?

Rapporten belyser reiselivsnæringens muligheter og begrensninger som sysselsettingsskapende faktor i distriktene, gjennom først å se på hvordan rekrutteringen til arbeidsplasser innenfor overnattingssektoren påvirkes eller avhenger av støttelse og struktur ved lokale arbeidsmarkeder. Dessuten undersøkes om den enkelte arbeidstakers situasjon, alternative sysselsettingsmuligheter og karriereplaner har betydning for vurderingen av arbeidsplassene i overnattingssektoren. Rapporten dokumenterer at sammensetningen… Les mer »

OL 1994, reiseliv. Utviklingstendenser og utfordringer.

I rapporten foretas det en analyse av utviklingen i reiselivet i forbindelse med OL. Det foretas en bred gjennomgang av utviklingen i reiselivet de senere årene, både i Norge som helhet og i OL-regionen. Utviklingen viser en positiv vekst de siste årene, men kapasiteten har økt relativt mer slik at næringen arbeider med redusert kapasitetsutnyttelse…. Les mer »

Reiselivets lokaløkonomiske betydning. Casestudier av Risør, Røros, Vågan og Bykle kommuner.

Etterspørsel etter varer og tjenester fra turister berører flere sektorer i økonomien. Omsetningen av varer og tjenester til turister er uttrykk for de direkte virkningene. I tillegg kommer de indirekte virkningene, generert gjennom etterspørsel etter underleveranser,økte investeringer, og økt privat konsum som følge av økt kjøpekraft. Formålet med dette prosjektet er å beregne reiselivets lokaløkonomiske… Les mer »

Turisters forhold til steder. En analyse av turisters besøksmotiver, aktivitets- og reiseadferd, basert på casestudier av Risør, Røros, Hovden og Lofoten.

Turisters besøksmotiver, aktivitetsadferd, samt stedets funksjon i forhold til turistenes reiseopplegg forøvrig, er tre dimensjoner som belyser turisters forhold til et vertsstedsted. I prosjektet har vi analysert turisters stedsspesifikke relasjoner på basis av en slik tredelt tilnærming. Som konkrete analyseobjekter har vi valgt de fire stedene Risør, Bykle, Røros og Lofoten. Gjennom analysene fremkommer det… Les mer »

Steds- og destinasjonsutvikling i reiselivet – mange illusjoner og få realiteter?

Rapporten representerer avslutningen på forskningsprosjekt «Stedsutvikling i reiselivet» som har bestått av flere delprosjekt gjennomført ved Østlandsforskning og Høgskolen i Lillehammer. Rapportens første del omfatter blant annet teoretiske betraktninger om vilkår og barrierer for stedsledelse. Deretter oppsummeres delprosjekta som belyser ulike sider aspekter ved steds- og destinasjonsutvikling. Videre trekkes resutlater fra delprosjekta sammen for å… Les mer »