Reiseliv og naturbruk. Om reguleringsbehov og styringstiltak

Rapporten startar breidt og prinsipielt med å diskutere fenomena berekraftig utvikling og berekraftig reiseliv. Forfattarane poengterer si oppfatning av termane og temaet. Under drøfting av forholdet mellom reiseliv og naturvern skisserer vi tre aktuelle modellar: sameksistens, konflikt og symbiose. Før den meir konkrete bolken om ferdsel i naturen, drøftar vi verdiproblemet knytt til naturvern og… Les mer »

Klimavennlige transportløsninger for hytte- og reiselivsområder i Oppland

I notatet drøftes mulighetene for å redusere utslippene fra transporten knyttet til hytte- og reiselivsområdene i Oppland. Fokus er på transport til og fra fritidsboliger. Tidligere forskning på temaet diskuteres kort. Eksempler fra reiselivsområder som har, eller arbeider med å utvikle, kollektiv transport for turisme presenteres. Hafjell er valgt som eksempel- område. Dagens transport til… Les mer »

Verdiskapingen i kultur- og opplevelsesnæringene i Hedmark

Rapporten gir en statusanalyse av verdiskapingen i kultur- og opplevelsesnæringene (KON) i Hedmark pr. 2012. Analysen danner referansepunkt for evaluering av tiltak iverksatt i Regional plan for opplevelsesnæringene i Hedmark, inkl. kommunene Røros/Holtålen i Sør-Trøndelag. Det er estimert en samlet verdiskaping på 6,1 mrd. kr., der Norsk Tipping (NT) alene står for 4,2 mrd. Hamarregionen… Les mer »

Konsekvenser av verneplan Reinheimen for reiseliv og miljøbasert næringsutvikling

Notatet utreder konsekvensene for reiselivet og miljøbasert næringsutvikling av verneplan Reinheimen. Notatet belyser nasjonale og internasjonale rammebetingelser for den lokale reiselivsnæringen, dagens reiselivsvirksomhet i det foreslåtte verneområdet, planer om ny virksomhet og forventet utvikling i området uten vern etter naturvernlova. På bakgrunn av dette vurderes konsekvenser av et eventuelt vern, samt mulige forebyggende og avbøtende… Les mer »

Reiseliv og fritidsbebyggelse i Savalenområdet

Rapporten inngår som en del av et større prosjekt – Regional nærings- og handelsanalyse for fjellregionen – som skal danne et grunnlag for kommuneplanprosessene i Tynset og Alvdal. Denne rapporten utgjør den stedsspesifikke analysen for Savalen, og omhandler de næringsmessige aspektene ved Savalen som reiselivsdestinasjon. Det betyr at det er de kommersielle aktivitetene i forbindelse… Les mer »

Eierskapets betydning for bedrifter, destinasjoner og regioner – En litteraturstudie

Prosjektet ”Eierskap og utvikling av vinterdestinasjoner” som er et samarbeid mellom Østlandsforskning og Handelshøyskolen BI. Hovedmålet med prosjektet er å få økt kunnskap om hvilken betydning eierform og eierstruktur har for utviklingen av vinterdestinasjoner (“skisteder”). I prosjektet inngår bl.a case-studier av fire norske vinterdestinasjoner spesielt med henblikk på effekter av eierendringer på destinasjonsnivå. Dvs. virkninger… Les mer »