Europeiske villreinregioner – hva kan de bli?

Rapporten Villrein og Samfunn foreslo i 2004 at det ble etablert to «europeiske villreinregioner» i Sør-Norge. Disse skulle reflektere vårt ansvar for arten, dens betydning for europeisk historie og ønsket om å legge til rette for at villreinen fikk mulighet til å vandre mellom det som i dag er adskilte villreinområder. Hva dette skulle medføre… Les mer »

Kultur og næring: Erfaringer fra Rudi Kultur AS

Oppland fylkeskommune og Rudi Kultur AS på Rudi Gard inngikk i 2007 en samarbeidsavtale over tre år for å prøve ut tiltak og systematisere erfaringer til bruk for virkemiddelapparatet og næringsutøvere i kultur- og opplevelses-næring. I rapporten vurderes samarbeidspotensial med bedrifter i andre sektorer. Grunnlaget for det er dagens kundegrupper, som er kartlagt og beskrevet…. Les mer »

Sesongarbeidere på vintersportssteder. En undersøkelse i indre Skandinavia

Det er gjennomført en spørreundersøkelse til sesongarbeidere i Sälen og Branäs i Sverige, og Trysil, Skei og Kvitfjell i Norge. Formålet var å få bedre kjennskap til hva denne gruppa legger vekt på når de velger bosted og hvordan de vurderer de stedene de har hatt sesongarbeid på som faste bosteder. Avgjørende for valg av… Les mer »

Hest i turistnæring. Markedsundersøkelse

I forbindelse med prosjektet ”Hest i turistnæring: Marked og innovasjon” er det gjennomført en elektronisk spørreskjemaundersøkelse til hestebedrifter med produkter rettet spesielt mot turistmarkedet. Det ble sendt ut skjema til 76 bedrifter, som også utgjorde hele populasjonen, og det kom tilbake 45%. Vi har grunn til å anta at det er de største og mest… Les mer »

Trafikk på E6 generert av reiselivet og fritidsboliger i Gudbrandsdalen, Ringsaker og Trysil

Det er gjennomført estimater for hvor stor trafikk reiselivsbedriftene og de private fritidsboligene genererer på E6 gjennom Oppland og Hedmark. Estimatene er gjort med utgagnspunkt i gjestedøgnstall, antall fritidsboli-ger og antall besøk, samt forutsetninger om oppholdslengde, antall personer pr. bil mv. Resultatene er presentert i tabeller og kart, med kortfattede kommentarer.

Nærings- og reiselivsutvikling med utgangspunkt i Randsfjorden

Innledningsvis drøftes et viktig utgangspunkt for hele prosjektarbeidet, nemlig fisket i Randsfjorden, herunder ulike fiskeslag, fiskere og markeder. Det gis også en beskrivelse av markedet for fritidsfiske, både mht. segmenter og nasjonaliteter. Dette gir et viktig grunnlag for drøftingen av mulige satsingsområder og behov for tilrettelegging. Reiselivs- og overnattingsnæringen ved og rundt Randsfjorden beskrives, og… Les mer »