Rapporten Villrein og Samfunn foreslo i 2004 at det ble etablert to «europeiske villreinregioner» i Sør-Norge. Disse skulle reflektere vårt ansvar for arten, dens betydning for europeisk historie og ønsket om å legge til rette for at villreinen fikk mulighet til å vandre mellom det som i dag er adskilte villreinområder. Hva dette skulle medføre mer konkret, og hvordan de skulle forankres regionalt, har imidlertid vært uklart. For å få større klarhet i slike spørsmål er det gjennomført to ide-dugnader med berørte interessenter i hver region. Hovedkonklusjonen i rapporten er at det er interessant å se større områder i sammenheng, men at eventuelle europeiske villreinregioner må vokse fram via utvikling av et faktisk samarbeid mellom ulike aktører, herunder grunneiere og næringsliv. En konkret satsing på villreinrelatert næringsutvikling, særlig innen reiselivet, samt utvikling av kunnskap som kan støtte opp under dette vil være viktig i det videre arbeid med de aktuelle regionene.

Bestill rapport

Europeiske villreinregioner – hva kan de bli? | (rapportnr. 201302)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 80,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X