Rapporten representerer avslutningen på forskningsprosjekt «Stedsutvikling i reiselivet» som har bestått av flere delprosjekt gjennomført ved Østlandsforskning og Høgskolen i Lillehammer. Rapportens første del omfatter blant annet teoretiske betraktninger om vilkår og barrierer for stedsledelse. Deretter oppsummeres delprosjekta som belyser ulike sider aspekter ved steds- og destinasjonsutvikling. Videre trekkes resutlater fra delprosjekta sammen for å gi en mer helhetlig framstilling av utviklinga på de fire stedene. Denne delen avsluttes med konkluserende betraktninger om muligheter for stedsledelse. I det siste kapitlet framheves det mest anvendbare kunnskapen fra prosjektet.

Bestill rapport

Steds- og destinasjonsutvikling i reiselivet – mange illusjoner og få realiteter? | (rapportnr. 199519)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 150,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X