Kategoriserte innlegg: Landbruk

Framtidsbildet av Oppland

  I forbindelse med forvaltningsreformen ble fylkeskommunene gitt ansvar for rekruttering, utdanning og likestilling i landbruket. Prosjektet Rekruttering, utdanning og likestilling i landbruket (RULL) ble gjennomført i perioden 1.august 2010 til 31.desember 2012. Østlandsforskning har bistått i gjennomføring av en workshop samt forfattet et notat fra workshopen – et «Framtidsbilde». Formålet med RULL er å… Les mer »

Et nasjonalt spiskammers

b1apple01

Norsk institutt for landbruksforskning (NILF) og Østlandsforskning har på oppdrag fra Fylkesmannen og Fylkeskommunen i Buskerud utarbeidet en analyse av verdiskaping og sysselsetting i landbruk og landbruksbasert virksomhet i Buskerud.

Innledningsvis i debattmøtet presenterte fylkesmann i Buskerud Kirsti Kolle Grøndahl den nye verdiskapningsrapporten. Rapporten slår blant annet fast at Buskerud er et nasjonalt spiskammers på frukt, bær og grønnsaker. Den samlede verdiskapningen fra primærnæringene i Buskerud i 2011 var 1,28 MRD. Videre bidrar den landbruksbaserte industrien med 1,23 MRD, sa Kolle Grøndahl i sin innledning.

Evaluerer satsningen med utvalgte kulturlandskap i jordbruket

I 2005 uttalte nasjonale myndigheter at et utvalg spesielt verdifulle kulturlandskap i jordbruket skulle dokumenteres og få en særskilt forvaltning innen 2010 (LMD 2005).

Det er per i dag valgt ut 22 slike kulturlandskap i jordbruket, det vil si ett i hvert fylke, med unntak av fylkene Sogn og Fjordane, Sør-Trøndelag og Nordland hvor det er to områder som er valgt ut. Disse områdene skal utgjøre et eksklusivt utvalg og fungere som nasjonale referanseområder og «utstillingsvinduer». Status og aktivitet innenfor de ulike områdene varierer.

Videregående opplæring i landbruket – hva er næringens behov?

Østlandsforskning skal sammen med NIFU og Trøndelag forskning og utvikling evaluere landbruks- og gartnerutdanningen på videregående nivå og kartlegge behov for landbruks- og matfaglig utdanning på fagskolenivå. Oppdragsgiver er Landbruks- og matdepartementet. Det ble levert inn fire tilbud. Av begrunnelse for valg av leverandør framgår: Østlandsforskning m. fl. viser meget god forståelse for de problemstillinger som… Les mer »

ØF med bidrag i boken «Lokal og regional mat»

mat

Flere ØF-forskere har bidratt i boken Lokal og regional mat. Bjørnar Sæther er redaktør av boken, og har skrevet kapittelet Bakgrunn for framveksten av alternative matverdikjeder, mens Merethe Lerfald og Hans Olav Bråtå har skrevet kapittelet G35 i et innovasjonsperspektiv.