Kategoriserte innlegg: Landbruk

Evaluerer lærlinger i landbruket

På oppdrag av Utdanningsdirektoratet evaluerer Østlandsforskning og Trøndelag Forskning og Utvikling forsøksordningen med lærlinger i landbruket. Forskerne skal følge et fireårig forsøk hvor elever i landbruks- og gartnerfag går to år på skolen og to år som lærling. Til nå har agronomutdanningen og gartnerutdanningen kun vært skolebasert. Kunnskapsdepartementet gjør nå et forsøk hvor agronomer og… Les mer »

-Invester i rådgivning og nettverk

Forsker Bjørnar Sæther presenterte i helgen noen funn han har gjort i forbindelse med ‘Hvordan lærer bonden i Oppland’, et prosjekt i oppdrag av Oppland Fylkeskommune. På Landbrukshelg Innlandet i Øyer hold han foredrag for 250 tilhørere. Sæther anbefaler bønder å øke bruken av rådgivere og stille klare krav til rådgiverne. -Utgifter til rådgivning må… Les mer »

Nytt prosjekt om verdiskapning i landbruket

Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) og Østlandsforskning har fått oppdrag å analysere verdiskapningen i landbruket i Hordaland og Sogn og Fjordane. Samarbeidsrådet for landbruksorganisasjonene i disse fylkene er ansvarlig for prosjektet. Østlandsforskning får ansvaret å analysere verdiskapning i skognæringen, den landbruksbaserte industrien og ringvirkningen. NILF skal fokusere på verdiskapning i jordbruket. Det overordnede formålet… Les mer »

Hvordan lærer bønder i Oppland?

Oppland fylkeskommune ønsker å danne seg et bilde av hvordan bønder i fylket bruker kunnskap fra ulike kilder. Østlandforskning skal de neste månedene intervjue bønder, rådgivere og representanter for bøndenes organisasjoner for å finne ut mer om dette.

Boplikt i landbruk virker

Boplikten er ikke lenger nødvendig i Norge, hevder Regjeringen. Kanskje ikke, men forskning viser at den gir lys i gårdsvinduene. Dette skriver Tor Arnesen i kronikk på Forskning.no, saken har også blitt publisert i Hamar Arbeiderblad og vært anledningen til flere foredrag om temaet.    

Anbefaler videre satsing på utvalgte kulturlandskap

kulturlandskap logo

Østlandsforskning har på oppdrag fra Statens landbruksforvaltning evaluert Satsingen Utvalgte kulturlandskap i landbruket.

Denne satsingen er en oppfølging av nasjonale mål om ivaretakelse av kulturlandskapet og er et samarbeid og spleiselag mellom landbruksmyndigheter og miljømyndigheter. Satsingen er basert på frivillige avtaler mellom staten og grunneierne.