Oppland fylkeskommune ønsker å danne seg et bilde av hvordan bønder i fylket bruker kunnskap fra ulike kilder. Østlandforskning skal de neste månedene intervjue bønder, rådgivere og representanter for bøndenes organisasjoner for å finne ut mer om dette.

Det finnes mange forskjellige arenaer der bønder lærer. Noen har agronomutdanning, andre kurses gjennom Bondelaget, forsøksringen eller hører på hva de gamle har å si. Gjennom prosjektet ‘Hvordan lærer bønder i Oppland?’ skal samfunnsgeograf og forsker Bjørnar Sæther finne ut mer om dette. Han skal se på hvordan læringen foregår i praksis hos et utvalg på 30-40 bønder med ulik produksjon i ulike deler av fylket. Målet er å få et best mulig fundament for å utarbeide en kompetansestrategi for landbruket i Oppland.

Læring er et vidt begrep og dette prosjektet legger vekt på læring knyttet til forbedring av driftspraksis, investering i og bruk av nytt utstyr og andre tiltak som kan styrke bondens økonomi.

Prosjektet inngår som en del av Rekruttering, utdanning og likestilling i landbruket, RULL2, som ledes av Oppland fylkeskommune, enhet for regional utvikling. Tine, Nortura, Norsk landbruksrådgivning, Oppland bondelag og Oppland bonde- og småbrukerlag støtter prosjektet. Sluttrapporten kommer i mars 2015.