På oppdrag av Utdanningsdirektoratet evaluerer Østlandsforskning og Trøndelag Forskning og Utvikling forsøksordningen med lærlinger i landbruket. Forskerne skal følge et fireårig forsøk hvor elever i landbruks- og gartnerfag går to år på skolen og to år som lærling.

Til nå har agronomutdanningen og gartnerutdanningen kun vært skolebasert. Kunnskapsdepartementet gjør nå et forsøk hvor agronomer og gartnere, får læretid i en godkjent lærebedrift. Grunnen er blant annet et ønske om å øke rekrutteringen til naturbruksyrkene.  Kandidater vil etter fire års utdanning motta fagbrev og vitnemål på lik linje med andre lærefag.

Det er naturbruksskolene i Buskerud, Vestfold, Nordland og Finnmark som er med i forsøksordningen. I vår skal forskerne ut og intervjue elever og lærere om hva de tenker om forsøksordningen, som skal vare i fire år. Forskerne skal følge elevene gjennom lærlingtida og ut i arbeidslivet. De skal kartlegge fordeler og ulemper, sett fra elevenes, lærernes, bedriftenes og skolenes perspektiv. Til slutt skal de gjøre en helhetsvurdering av tiltaket og gjøre anbefalinger om hvorvidt den praktiske opplæringen bør videreføres.

4435294900_95ce9f15ed_z

Aulestad 1908, bilde: Nasjonalbiblioteket

Østlandsforskning har de siste årene hatt flere oppdrag knyttet til kompetanse- og rekrutteringsbehov i landbruket, for eksempel Evaluering av landbruksutdanningen på videregående nivå og vurdering av behovet for fagskoler innen landbruk og Fremtidsretta kompetansetilbud for landbruket på Sør-Østlandet. Prosjektlederen til følgeevalueringen er Bjørnar Sæther. Han avslutter nå et forprosjekt som har som mål å danne et bilde av hvordan læring foregår i praksis, «Hvordan lærer bønder i Oppland».

I forbindelse med naturbruksevalueringen anbefalte forskerne at arbeidsgivere i landbruket skulle etablere tettere forbindelser med sin nærmeste naturbruksskole for å øke andelen med bakgrunn i naturbruk som finner arbeid landbruket. Nå kan de blant annet se på om forsøksordningen bidrar til tettere koblinger.

Følgeevalueringen har en ramme på 1,5 millioner kroner og sluttrapport skal avleveres november 2020.