Folkebiblioteket som samfunnsutviklande institusjon

Rapporten drøftar folkebiblioteket sin plass og mulige utviklingsalternativ i informasjonssamfunnet. Referer den nordiske forskningstradisjon på området og gjør rede for et hovedprosjekt på feltet.

Informasjonsteknologi og regional utvikling. Muligheter og barrierer.

Rapporten er en sammenfatning av resultater fra flere prosjekter innen feltet informasjonsteknologi/telematikk og regional utvikling. Tema for rapporten er spørsmålet om informasjonsteknologi generelt og telematikk spesielt, kan bidra til regional utvikling ved å styrke eksisterende og/eller etablere ny virksomhet i distriktene.

Kulturmodell Tynset. Rapport fra forskningsprogrammet kultur og regional utvikling

Denne rapporten er sluttproduktet fra et forskningsprosjekt innen forskningsprogrammet Kultur og regional utviking. Prosjektet er en analyse av kulturhussatsinga i Tynset kommune, som utgangspunkt for en mer generell vurdering av slike tiltak. Rapporten er produkt at et utpreget lagarbeid i alle faser av prosjektperioden. Kvalitative sider ved kulturhussatsinga og ved de funksjonene huset har i… Les mer »

Servicenæringer til besvær

Ny utgave av ØF-rapport nr. 30/1991. Dette er en bearbeidet utgave av en forskningsrapport, skrevet på oppdrag fra Forskningsrådet for anvendt samfunnsforskning. Prosjektet het Service og regional utvikling, som var en del av NORAS forskningsgprgram om regional utvikling. Hensikten med prosjektet var å komme fram til et bedre grunnlag for statistikkproduksjon for tjenestesektoren. Det viste… Les mer »

Mat og materialer. Ressurser, regulering og regional omstilling.

Rapporten diskuterer utviklingen i ressursbaserte produksjonssystemer i lys av reguleringsteori. Første del omhandler matvaresektoren, det vil si produksjon basert på jord og fisk. Andre del omhandler materialsektoren, det vil si produksjon basert på mineral og skog. I hver av disse delene beskrives systemenes omfang målt i sysselsetting, samt regional arbeidsdeling for utvinnende, foredlede og avledende… Les mer »

Restrukturering på norsk. Regional utvikling i teori og praksis

Rapporten gir en oversikt over den regionale utviklingen i perioden 1970-1995. De regionale utviklingstrekkene blir belyst med regionale utviklingsteorier som er formulert i etterkrigstida, 1945-1995. Teoriene rekapituleres og diskuteres i forhold til en antagelse om at vi har beveget oss fra eksogene til endogene forklaringsprinsipper.