Sammenslåing/økt interkommunalt samarbeid i Nord-Fron og Sør-Fron

I denne rapporten blir enkelte forhold knyttet til et utvidet interkommunalt samarbeid og en sammenslåing av Sør-Fron og Nord-Fron kommuner kartlagt og drøftet. Hensikten har ikke vært å konkludere med hvilket av de to alternativene som er best, men å drøfte fordeler og ulemper ved de to alternativene på viktige områder som regional utvikling, kommuneøkonomisk,… Les mer »

Skogbaserte næringers regionale struktur, betydning og utvikling

Denne rapporten gir en nærmere kartlegging og analyse av skogbaserte næringers betydning og utvikling i ulike deler av landet, spesielt i Distrikts-Norge, basert på kommunfordelt avvirknings- og industristatistikk. Som bakgrunn gis det innlednigsvis en oversikt over de lange linjer i skognæringenes nasjonale utvikling og betydning, basert på nasjonalregnskapsstatistikk. Rapporten avsluttes med en oppsummering og drøfting… Les mer »

Utflagging av eierskap fra distriktene. – En undersøkelse av eierendringer i seks fylker

Med basis i en undersøkelse av næringene transport og industri i seks distriktsfylker er det funnet at det skjer en sentralisering av eierskap, fra distriktene til større foretak og konserner beliggende i sentrale strøk eller i utlandet. Hovedkonklusjoner fra prosjektet er at utlokalisering av eierskap kan innebære flere fordeler for bedriftene, bl.a. ved tilførsel av… Les mer »

Regionenes tilstand. 50 indikatorer for vekstkraftige regioner

Untitled Document Denne rapporten er basisanalyse for arbeidet med regionalpolitisk Stortingsmelding, som presenteres våren 2005. Hensikten med prosjektet er å utprøve uligheten av å utforme ulik regionalpolitikk for ulike regioner. For å demonstrere regionale forskjeller blir det utviklet indikatorer for flere aspekter ved regionenes tilstand og utvikling. Med disse indikatorene måles regional robusthet, demografisk livskraft… Les mer »

Intro – Evaluering av Intro-fond for kulturnæringen i Tromsø

Denne rapporten er et resultat av følgeforskning og evaluering av Intro – fond for kulturnæringen som ble etablert i Tromsø i 2010. Rapporten tar for seg bakgrunnen for Introsatsingen, en analyse av resultater og effekter, organisering og strategier samt hvordan Intro er dekket av media. Rapporten peker både på hva Intro har gjort riktig og… Les mer »