Bulyst, kjønn og entreprenørskap – ein kvalitativ analyse

Denne analysen er ein kvalitativ analyse av intervju gjort med det næringspolitiske tiltaksapparatet i Nord-Gudbrandsdalen, studentar i Trondheim, Oslo, Ås og Bergen samt eit utval av kvinner i Nord-Gudbrandsdalen. Fokus var å finne ut kva vilkår det er som avgjer kvifor kvinner vel å bu, eventuelt ikkje bu, i regionen. Analysen viser at det enno… Les mer »

Infrastruktur og næringsutvikling i Hedmark og Oppland

Bakgrunnen for prosjektet er at forslaget til Nasjonal Transportplan 2006-2015 ble lagt ut på høring i juni. Viktige trender innenfor godstransport er at vei og fly har sterk vekst, og har over tid tatt markedsandeler fra bane- og sjøtransport. Bedre infrastruktur har betydning for både næringsliv og regional utvikling. Investeringer i transport internt i eller… Les mer »

Regional uvikling og infrastruktur i Innlandet og Østfold

Formålet med prosjektet har vært å få en oversikt over utviklingen på regionalt nivå i Hedmark, Oppland og Østfold mht. befolknings-, arbeidsplass-, pendlings- og flytteutvikling. Et viktig spørsmål i er i hvilken grad investeringer i transportinfrastruktur bidrar til å fremme regionaløkonomisk utvikling. Regionforstørring er en prosess som består i at tidligere separate arbeidsmarkedsregioner knyttes sammen… Les mer »

Regional utvikling i Sør-Norge – en kartlegging av utvalgte økonomiske regioner

Kartlegging av 27 økonomiske regioner i Sør- Norge i forhold til utvalgte parametre for nærings- og befolkningsutvikling. Utredningen viser store forskjeller mellom regionene. Distriktsregionene kjennetegnes med en overrepresentasjon av næringer i en generell tilbakegang og underrepresentasjon i vekstnæringer , som f.eks tjenesteyting. Befolkningsutviklingen i disse regionene er et resultat av fødselsunderskudd og flytteunderskudd. Utfordringene for… Les mer »

Situasjons- og trendanalyse for Hedmark fylke

Rapporten omfatter en situasjons- og trendanalyse for Hedmark, på tema som er sentrale for utarbeiding av Regionalt utviklingsprogram for Hedmark (RUP) 2004-07 og for arbeidet med en Regional planstrategi. Den bygger i stor grad på tallmateriale fra andre rapporter og analyser, men lett tilgjengelige og relevante nyere analyser er også tatt med. Fylkeskommunens og fylkesplanleggingens… Les mer »

Regionenes kamp? – om tilflyttingsprosjekter

Denne rapporten drøfter hvilke teorier som kan tenkes å ligge bak tilflyttingsprosjekter. Hovedvekten legges på teorier rundt regional økonomisk vekst og flyttemotiver. Rapporten viser at de som står bak tilflyttingsprosjekt har en ganske klar oppfatning om at det er mulig å endre tilflyttingstrender ved hjelp av tilflyttingsprosjekt. Det finnes ikke forskning som tyder på at… Les mer »