Forskerblikk på Ringsaker. Næringsutvikling og bosetting i fortid og framtid

Notatet drøfter Ringsakers industrielle historie og legger spesielt vekt på restruktureringen i etterkrigstiden. I drøftingen av den næringsmessige omstillingen de siste ti årene brukes Moelven Industrier som et viktig eksempel. Notatet avsluttes med en kort drøfting av hvordan næringsutviklingen kan bli framover, og hva den kan bety for utviklingen av bosetting og insfrastruktur. Notatet er… Les mer »

Norge som servicesamfunn: Fra romlig orden til kaos?

Prosjektet gjennomgår lokaliseringsmønsteret for fire husholdsrettede og fire produksjonsrettede tjenester. Mens husholdstjenestene stort sett er godt spredt, er mønsteret for produsenttjenestene mer konsentrert. Tjenestenæringene spiller en viktig rolle i regionale omstillingsprosesser, og kan ikke lenger forstås som avledet av vareproduserende næringer. To serviceregioner – Stor-Oslo og Lillehammer – blir nærmere undersøkt som case. På bakgrunn… Les mer »

Telematikk og regional utvikling – forprosjekt

Rapporten inneholder resultater fra en kartlegging av telematikkvirksomhet. Med spesiell vekt på de muligheter denne teknologien åpner for i sammenheng med regional utviklingsproblematikk, fjernundervisning og fjernarbeid.

Mjøsflyplassen – trenger vi den etter 1994?

Kun til oppdragsgiver. Kort drøfting av ulike framtidsperspektiver for Innlands-Norge og de konsekvenser dette kan få for en eventuell Mjøsflyplass

Regionale konsekvenser av OL på Lillehammer

En kortfattet analyse av hvilken regionaløkonomisk effekt OL vil gi og hvordan denne vil komme. Analysen deler vinter OL i tre: Det offisielle OL, det halvoffisielle OL og det avledede OL