Prosjektet gjennomgår lokaliseringsmønsteret for fire husholdsrettede og fire produksjonsrettede tjenester. Mens husholdstjenestene stort sett er godt spredt, er mønsteret for produsenttjenestene mer konsentrert. Tjenestenæringene spiller en viktig rolle i regionale omstillingsprosesser, og kan ikke lenger forstås som avledet av vareproduserende næringer. To serviceregioner – Stor-Oslo og Lillehammer – blir nærmere undersøkt som case. På bakgrunn av empirien drøftes noen begrensninger i tradisjonell teori, og det gis ansatser til ny teoriutvikling.

Bestill rapport

Norge som servicesamfunn: Fra romlig orden til kaos? | (rapportnr. 199712)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 150,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X