Lanbrukets betydning i Stange og Rendal

Utviklinga i landbruket i Stange og Rendalen de siste 10-20 åra er analysert. Lokale ringvirkninger av landbruket er beregnet. Yrkesønsker, holdninger til omstilling, planer om alternative produksjoner, opp-/nedtrapping av drifta er vurdert med grunnlag i en spørreundersøkelse. Se forøvrig sammendrag først i rapporten.

Bygdemobiliseringsprogrammet i Oppland 1999-98 – evaluering – sluttrapport

Evalueringen omfatter et program med fem ulike prosjektområder: Hadeland, Gjøvik, Gausdal, Vestre Slidre og Dovre/Lesja og en samlet kostnad på 3.2 mill. kroner over 3 år. Hovedmålet med programmet var å støtte lokal mobilisering gjennom utvikling av lokale nyskapnings- og etablerermiljøer, og å gjøre bygdeutvikling til en del av den lokale næringspolitikken. Områdene fikk stor… Les mer »

Evaluering av Arena Frukt og bær

På oppdrag fra styringsgruppen for prosjektet Arena Frukt og bær (AFB) er det gjennomgått en resultatevaluering av prosjektet AFB har vært et treårig prosjekt, som ble avrundet den 31. desember 2013. AFB er et prosjekt innen Arena-programmet, som en felles satsing mellom Innovasjon Norge, Norges forsikringsråd og SIVA. Målet er å øke verdiskapning i regionale… Les mer »

Regionfelt Østlandet, Temautredning Landbruk

Rapporten tar for seg konsekvenser for landbruket, herunder utmarksnæringer, som følge av etableringen av Regionfelt Østlandet (RØ) og Østerdal Garnison. RØ er 192 000 daa og det produktive skogarealet i feltet utgjør 13 prosent av Åmot kommunes skogareal. Når Forsvaret overtar vil det ha effekter både for grunneiere og skognæringen i kommunen. Disse virkningene er… Les mer »

Fremtidsretta kompetansetilbud for landbruket på Sør-Østlandet

Fylkeskommunene i Østfold, Akershus, Buskerud, Vestfold og Telemark har gått sammen om en utredning av hvordan en kan øke rekrutteringen og styrke kompetansetilbudet i landbruket. Prosjektet skal bidra til et kunnskapsgrunnlag om hvordan man kan styrke rekrutteringen og bidra til fremtidsretta kompetansetilbud i landbruket. Det er gitt forslag til generelle tiltak /strategier og fylkesvise forslag…. Les mer »