Kommunestruktur og tiltaksarbeid.

Denne rapporten utgjer sluttrapport frå prosjektet Kommunar og fylkeskommunar som regionale utviklingsorgan. Prosjektet er utført på oppdrag frå Kommuneinndelingsutvalet, gjennom eit samarbeid mellom NIBR Nord-Norge, Vestlandsforskning og Østlandsforskning. Ved Vestlandsforskning er dette prosjekt O-214, ved NIBR prosjekt O-672 og ved Østlandsforskning prosjekt L422.00. Forskningsleiar Oddbjørn Bukve ved Vestlandsforskning har vore prosjektleiar. Frå Vestlandsforskning har og… Les mer »

Rehabilitering i kommunene – en kartleggingsundersøkelse.

I forbindelse med at Sosial- og helsedepartementet arbeider med en Stortingsmelding om rehabilitering, fikk Østlandsforskning i oppdrag å gjennomføre en kartlegging av de ulike rehabiliteringstjenestene i kommunene. Det finnes lite samlet kunnskap på nasjonalt nivå om hvordan kommunene iverksetter tiltak og organiserer rehabiliteringsvirksomheten. I denne undersøkelse har vi i hovedsak vært opptatt av å kartlegge… Les mer »

DRYPPER DET PÅ KLOKKEREN? En studie av ansvarsreformens betydning for andre grupper av funksjonshemmede i kommunene.

Rapporten er en studie av hvilke konsekvenser ansvarsreformen for psykisk utviklingshemmede har hatt for andre funksjonshemmede i kommunene og hvilke forhold som kan ha hatt betydning for dette. Analysen bygger på ulike kommunale informanter og interesse-organisasjoner for funksjonshemmede sine vurderinger. I forlengelsen av dette drøftes nærmere hvilke konsekvenser resultatene kan få for statlige myndigheters strategi… Les mer »

Likelønn – et umulig prosjekt? En undersøkelse av likelønnsarbeidet i fire kommuner

Rapporten handler om hvilke politiske og administrative prosesser som fremmer og hemmer likelønnsarbeidet i kommunene. Hovedfokus i studien rettes mot arbeidet for likelønn mellom kvinner og menn. Siden likelønn er en del av likestillingspolitikken, og vanskelig kan isoleres fra denne, retter vi også søkelyset mot arbeidet med likestilling mer generelt. Prosessene er belyst gjennom kvalitative… Les mer »

Mellom formalisme og feminisme En studie av kommunelovens bestemmelser om kjønnskvotering

Regler om kjønnskvotering ble hjemlet i Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992 nr. 107. Kvoteringsreglene krever at minst 40% av hvert kjønn skal være representert i politiske utvalg. Intensjonen med loven er å oppnå mer lik fordeling av kvinner og menn i kommunale utvalg, særlig med tanke på å øke kvinnerepresentasjonen. Studien… Les mer »

Kommunesektorens framtid 2012-2037

Prosjektet gjennomgår i del 1 ulike utfordringer og drivkrefter for kommunesektoren, som legges til grunn for konstruksjonen av alternative scenarier for den neste 25 årene: 2012-2037. I del 2 drøftes handlingsmuligheter framover i form av tre scenarier