Gla’oppvekst for barn og unge i kommunene. En evaluering av tiltak i seks oppvekstkommuner

Norsk nettverk av oppvekstkommuner har bestått av seks kommuner som i perioden 2001-2004, har igangsatt ulike tiltak på oppvekstområdet. Denne evalueringa viser at resultatoppnåelsen har vært særlig god mht. det andre delmålet om ”å styrke ressursene i det sosiale nettverket som omgir barnet”, hvor flere av de som jobber med barn og unge i kommunene… Les mer »

Evaluering av fem ulike tiltak i Norsk nettverk av oppvekstkommuner (NNO)

Dette underveisnotatet er en oppsummering av den første fasen i evalueringen av Norsk nettverk av oppvekstkommuner som har bestått av en undersøkelse av fem ulike tiltak for barn og unge. Notatet gir en beskrivelse av tiltakene og deres status i 2002, samt av evaluators vurderinger og anbefalinger. Tiltakene var kommet ulikt ut. Noen var kommet… Les mer »

Læringsnettverk – en modell for innovasjon i distriktskommuner? (VIOS forprosjekt)

Notatet dokumenterer arbeidet med ØFs forprosjekt i VIOS om læringsnettverk og innovasjon. Hovedaktivitetene har vært beskrivelse og analyse av ti innovasjonsnettverk der ØF har vært engasjert, hvorav sju i offentlig sektor. I slutten av notatet beskrives tre innovasjonsprosjekter som vi har muligheter for videre samarbeid med.

Barrierer og drivere for innovasjoner nedenfra

Notatet er basert på empiri samlet inn etter TaKT opplæringsprogram i 2006 – 2008. Erfaringene fra arbeidet med implementering av ideer fra kurset i kommunene, diskuteres i lys av teorier om barrierer og drivere for innovasjon.