Folkehelse og levekår i Oppland. Resultater for kommunene i Valdres

På vegne av Oppland fylkeskommune har Østlandsforskning gjennomført en spørreundersøkelse om folkehelse og levekår i Oppland. Bakgrunnen for undersøkelsen er at Oppland fylkeskommune ønsker å få mer kunnskap om hvordan det er å leve og bo i Oppland. Livskvalitet, trivsel, tilhørighet, inkludering, sosiale og miljømessige forhold, livsstil, levestandard, boforhold, arbeids- og utdanningsmuligheter, natur-, kultur og… Les mer »

Folkehelse og levekår i Oppland. Resultater for kommunene i Nord-Gudbrandsdal

På vegne av Oppland fylkeskommune har Østlandsforskning gjennomført en spørreundersøkelse om folkehelse og levekår i Oppland. Bakgrunnen for undersøkelsen er at Oppland fylkeskommune ønsker å få mer kunnskap om hvordan det er å leve og bo i Oppland. Livskvalitet, trivsel, tilhørighet, inkludering, sosiale og miljømessige forhold, livsstil, levestandard, boforhold, arbeids- og utdanningsmuligheter, natur-, kultur og… Les mer »

Utviklingen av alkoholpolitikken i kommuner som satser på næringsutvikling – et opplegg for en cases

Dette notatet inneholder en presentasjon av problemstillinger, teorigrunnlag og datagrunnlag for et prosjekt om kommunal alkoholpolitikk. Fokus er rettet mot hva som skjer med alkoholpolitikken i kommuner som satser sterkt på næringsutvikling gjennom en casestudie i to kommuner. I notatet gis også en foreløpig beskrivelse av den alkoholpolitiske situasjonen i de to kommunene.

Kommunene i framtida, likhet, effektivitet eller frihet?

Tre foreløpige scenarier for prosjektet «Kommunene i framtida». Hvordan kommunesektorens utvikling mot år 2012 kan tenkes hvis likhets- , effektivitets- eller frihetsverdiene ved lokalt selvstyre blir toneangivende

Strategisk næringsplanlegging i kommuner.

Dette er sluttrapporten fra prosjektet «Langsiktig strategisk næringsplanlegging i kommunene» som er gjennomført i forbindelse med kommuneplanleggingsprogrammet til Kommuenes Sentralforbund og Miljøverndepartementet. I rapporten drøftes forholdet mellom kommune og næringsliv, aktuelle metoder for strategisk næringsplanlegging i kommunene og hvilke muligheter og begrensninger det ligger i å anvende disse.