Rapporten handler om hvilke politiske og administrative prosesser som fremmer og hemmer likelønnsarbeidet i kommunene. Hovedfokus i studien rettes mot arbeidet for likelønn mellom kvinner og menn. Siden likelønn er en del av likestillingspolitikken, og vanskelig kan isoleres fra denne, retter vi også søkelyset mot arbeidet med likestilling mer generelt. Prosessene er belyst gjennom kvalitative undersøkelser i fire kommuner. Gjennom intervju med sentrale aktører, samt dokumentstudier, har vi belyst ulike sider ved likelønns-/likestillingsarbeidet. Studien omfatter følgende temaer; kunnskapen på feltet; mål og virkemidler i arbeidet; opplæring; forståelse av og holdninger til likelønn/likestilling; forhandlinger på lokalnivået; og iverksetting av tiltak. Vurderingene av hva som fremmer og hemmer arbeidet baserer seg på kommunenes formelle vedtak, planer og målsettinger for likelønn/likestilling og informantenes beskrivelser av situasjonen i kommunene

Bestill rapport

Likelønn – et umulig prosjekt? En undersøkelse av likelønnsarbeidet i fire kommuner | (rapportnr. 199804)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 130,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X