Rapporten er en studie av hvilke konsekvenser ansvarsreformen for psykisk utviklingshemmede har hatt for andre funksjonshemmede i kommunene og hvilke forhold som kan ha hatt betydning for dette. Analysen bygger på ulike kommunale informanter og interesse-organisasjoner for funksjonshemmede sine vurderinger. I forlengelsen av dette drøftes nærmere hvilke konsekvenser resultatene kan få for statlige myndigheters strategi overfor kommunene i velferdspolitikken. Videre undersøkes det om rollebegrepene «voktere» og «forkjempere» kan være fruktbare å benytte for å forstå ulike kommunale aktørers holdninger til sentrale spørsmål knyttet til kommunenes prioriteringer og gjennomføring av offentlig velferdspolitikk. Det er en komparativ casestudie hvor det er fem kommuner med ulik størrelse som er med i undersøkelsen. Det er benyttet tre hovedtyper av datakilder: Spørre-undersøkelse, intervjuer og kommunale dokumenter.

Bestill rapport

DRYPPER DET PÅ KLOKKEREN? En studie av ansvarsreformens betydning for andre grupper av funksjonshemmede i kommunene. | (rapportnr. 199708)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 180,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X