Brukerstyrt personlig assistanse – brukernes erfaringer med ordningen

Notatet gir en oversikt over brukerne og deres erfaringer med forsøksordningen «brukerstyrt personlig assistanse» (BPA). Datamaterialet bygger på en spørreskjema-undersøkelse blant BPA-brukere i kommuner som har fått stimuleringstilskudd for å prøve ut ordningen. Fokus i undersøkelsen er: Hvem er brukerne, hvordan var det kommunale tjenestetilbudet deres tidligere og hvordan er tilbudet i dag, hvilke oppgaver… Les mer »

Spesialpedagogiske tiltak i Nord-Gudbrandsdalen

Rapporten inneholder en kartlegging av tiltak for funksjonshemmede i Nord-Gudbrandsdalen. Den skisserer ulike modeller for organisering av spesialpedagogiske tiltak i og mellom kommunene

Psykisk utviklingshemmede som brukere av fylkeskommunale helsetjenester.

Rapporten drøfter ulike brukerperspektiver i relasjon til psykisk utviklingshemmede og spesialisthelsetjenester. På grunnlag av de teoretiske drøftingene beskrives og vurderes arbeidet i Hedmark fylkeskommune med utvikling av en plan for spesialisthelsetjenesten i forbindelse med HVPU-reformen. Videre presenteres hvilke planer kommunene i Hedmark fylke har for utvikling av helsetjenesten som følge av reformen.

Evaluering av habiliteringstjenesten i Vestfold

Rapporten er en evaluering av habiliteringstjenesten for funksjonshemmede i Vestfold fylkeskommune. Hovedproblemstillingene dreier seg om i hvilken utstrekning brukernes og kommunenes behov oppfylles og hvordan organiseringen av habiliteringstjenesten fungerer. Det viktigste datagrunnlaget er beskrivelser og vurderinger gitt av ulike informanter på feltet: Ansatte i habiliteringstjenesten, fylkeskommunale samarbeidspartnere, kommunale informanter, representanter for brukerorganisasjoner og foreldre til… Les mer »

DRYPPER DET PÅ KLOKKEREN? En studie av ansvarsreformens betydning for andre grupper av funksjonshemmede i kommunene.

Rapporten er en studie av hvilke konsekvenser ansvarsreformen for psykisk utviklingshemmede har hatt for andre funksjonshemmede i kommunene og hvilke forhold som kan ha hatt betydning for dette. Analysen bygger på ulike kommunale informanter og interesse-organisasjoner for funksjonshemmede sine vurderinger. I forlengelsen av dette drøftes nærmere hvilke konsekvenser resultatene kan få for statlige myndigheters strategi… Les mer »

Mellom brukerstyring og medbestemmelse – Å jobbe som personlig assistent

Brukerstyrt personlig assistanse ble hjemlet i Lov om sosiale tjenester fra 1. Mai 2000, etter at ordningen hadde vært prøvd ut som forsøk siden 1994. Målsettingene med ordningen er å sikre funksjonshemmede likestilling og full deltakelse i samfunnet, og kjernen er brukerstyring og selvbestemmelse. Norske og internasjonale studier viser at ordningen er svært vellykke, sett… Les mer »