Økende sosialhjelpsutgifter – kommunal skjebne eller inkompetanse?

Rapporten bygger på undersøkelser i 4 kommuner (Lillehammer, Steigen, Steinkjer og Ulstein) som hver på sin måte har prøvd å holde sosialhjelpsutgiftene nede uten at det går ut over klientene. Avslutningsvis reflekteres det over muligheter og begrensninger når det gjelder å redusere sosialhjelputgiftene.

Avvikling av HVPU: En studie av planprosessen i en liten kommune.

Rapporten beskriver hvordan en liten kommune har arbeidet med å lage tiltaks- og virksomhetsplaner. Innholdet i planprosessen vurderes av ulike aktører. Økonomiske konsekvenser av tiltak og tjenester gjennomgås nærmere.

Kvinnesatsing i stillstand? En studie av det kvinneretta arbeidet i 15 fylkeskommuner.

Del I i rapporten handler om det kvinneretta arbeidet i fylkene. Hensikten med prosjektet er å studere hvordan arbeidet blir videreført etter at ansvaret for politikkområdet i større grad enn tidligere er lagt til fylkesnivået. Undersøkelsen gir en oversikt over målsettinger, planer, effekter, organisering og samarbeid i det kvinneretta arbeidet i fylkene, og hvilke endringer… Les mer »

Lokale miljømål for vannforekomster. En evaluering av arbeidet med å etablere foreløpige miljømål i fem prøvekommuner

Rapporten evaluerer prosjektet «Miljømål for vannforekomstene» som har til hensikt å etablere lokale miljømål i de fem forsøkskommunene Larvik, Lardal, Skjåk, Brønnøy og Vestvågøy. Evalueringen drøfter: – om de foreliggende retningslinjer og veiledninger fra DN og SFT er forståelige og tilstrekkelig operasjonaliserbare – om miljøarbeidet makter å engasjere de kommunale politikere – ressursbruk og nytteverdi… Les mer »