Kommunesektorens innovasjonsarbeid – ein analyse av verkemiddel og verkemiddelaktørar

Gjennom denne rapporten blir det for fyrste gong publisert eit omfattande materiale om innovasjon i norske kommunar. Offentleg sektor er stor og velferdssamfunnet er avhengig av at denne sektoren innoverer. Rapporten byggjer på to landsfemnande spørjeskjemagranskingar og intervju med nøkkelinformantar på fylkesnivå og i kommunar. Studien viser at norske kommunar er innovative. Ein klart større… Les mer »

Kommunal satsing på nye former for utmarksbasert næringsutvikling

Utmarksbasert næringsutvikling, kommuneNotatet presenterer resultatene fra en undersøkelse blant ansatte i landbrukssektoren i landets kommuner. Formålet med undersøkelsen har vært å belyse den kommunale satsingen på nye former for utmarksbasert næringsutvikling, samt å foreta en grov kartlegging av omfanget av denne typen virksomhet i de ulike kommunene.