Samhandlingsprosjektet. En evaluering av et omstillingsprosjekt ved Grande Rehabiliteringssenter AS og Ringen Rehabiliteringssenter AS

Grande og Ringen ønsker med dette prosjektet å utarbeide en samarbeidsmodell med sykehus og kommuner om å tilby utskrivningsklare pasienter, behandling og trening som de har behov for for å kunne klare seg hjemme. Utvalget består av 15 informanter. Grande og Ringen opplevde at pasientene har hatt er reelt behov for opphold. De som har… Les mer »

Innovativ tålmodighet

Dette er sluttrapporten fra følgeevalueringen av Piloten, et prosjekt med mål om å etablere et nytt, langsiktig og forpliktende partnerskap mellom kommunene, næringslivet og forskningsintensive kunnskapsmiljøer i Oppland. Casene i prosjektet er tre innovasjonsprosjekt: Omsorg 3.0 i hhv Helseregionen Sør – Gudbrandsdal (Lillehammer, Øyer, Gausdal og Ringebu kommuner), Piloten Hadeland (Gran og Lunner kommuner) og… Les mer »

Tre kommuners integreringsinnsats. Dokumentasjon av det kommunale integreringsarbeidet i forbindelse med introduksjonsprogrammet i Nordre Land, Vågå og Sel kommune

Dette notatet gir en utførlig beskrivelse og dokumentasjon av tre kommuners lokale integreringsarbeid i forbindelse med introduksjonsprogrammet slik det fremstår gjennom plandokumenter og sentrale aktørers beskrivelser av sitt arbeid i kommunal tjenesteyting. Notatet ønsker å besvare følgende hovedspørsmål: Hvordan jobber kommunene med integreringen av flyktninger i oppstart, underveis og i overgangen fra introduksjonsprogrammet til ordinært… Les mer »

Kommunereformen – angår den meg? Ungdommens fylkesting, Hedmark fylkeskommune.

I dette notatet oppsummeres resultatene fra prosessen i Ungdommens fylkesting fremtidsverksted med tema kommunereformen som ble gjennomført den 12. februar 2016. Arbeidet er en del av kommunereformarbeidet og er gjennomført i tett samarbeid mellom Ungdommens fylkesting, Hedmark fylkeskommune, Fylkesmannen i Hedmark og Østlandsforskning.

Økonomisk innsparingspotensial for Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu. Utredning. Politisk og administrativ ledelse og styring.

I notatet estimeres innsparingspotensialet fra to ulike vinkler. Praktiske konsekvenser som følger med kommunesammenslåing på folkevalgt og administrativt nivå er belyst, og mulige virkninger ved interkommunale samarbeid er drøftet. Notatet konkluderer med et estimert innsparingspotensial i intervallet 7 til 12 mill. kroner.

Innsparingspotensial – politisk og administrativ ledelse og styring

I notatet estimeres innsparingspotensialet fra to ulike vinkler basert på KOSTRA, og en med bakgrunn i samtaler med nøkkelpersoner i kommunene, revisjonen og kontrollutvalgssekretariatene. Praktiske konsekvenser som følger med kommunesammenslåing på folkevalgt og administrativt nivå er belyst, og mulige virkninger av økonomisk og styringsmessige effekter på eierstyring og kontroll med kommunale selskaper er drøftet. Notatet… Les mer »