Fremtidsretta kompetansetilbud for landbruket på Sør-Østlandet

Fylkeskommunene i Østfold, Akershus, Buskerud, Vestfold og Telemark har gått sammen om en utredning av hvordan en kan øke rekrutteringen og styrke kompetansetilbudet i landbruket. Prosjektet skal bidra til et kunnskapsgrunnlag om hvordan man kan styrke rekrutteringen og bidra til fremtidsretta kompetansetilbud i landbruket. Det er gitt forslag til generelle tiltak /strategier og fylkesvise forslag…. Les mer »

Kommunesektorens innovasjonsarbeid – ein analyse av verkemiddel og verkemiddelaktørar

Gjennom denne rapporten blir det for fyrste gong publisert eit omfattande materiale om innovasjon i norske kommunar. Offentleg sektor er stor og velferdssamfunnet er avhengig av at denne sektoren innoverer. Rapporten byggjer på to landsfemnande spørjeskjemagranskingar og intervju med nøkkelinformantar på fylkesnivå og i kommunar. Studien viser at norske kommunar er innovative. Ein klart større… Les mer »

«SNOWBALL» – en klyngeanalyse

Denne analysen er utarbeidet som et ledd i en prosess hvor sentrale reiselivs- og opplevelsesbedrifter i Lillehammerområdet og Midt-Gudbrandsdalen har gått sammen om å søke status som et ”Norwegian Centre of Expertise” (NCE). NCE er et nasjonalt program som drives av Norges forskningsråd, SIVA og Innovasjon Norge. Målet for dette programmet er at NCE-miljøene skal… Les mer »

Kompetanse for innovasjon? Evaluering av prosjektet ”Kompetanseutvikling for innovasjon i små og mellomstore utkantbedrifter”

Prosjektet SMB Innovasjon startet i siste halvdel av 2001 som et treårig prosjekt knyttet til Regionrådet for Fjellregionen. Prosjektets formål er å styrke innovasjonsevnen i små og mellomstore bedrifter i Fjellregionen samt kommunene Stor-Elvdal og Engerdal. Prosjektet består av tre delprosjekter. Evalueringen konkluderer med at alle delprosjektene fungerer hensiktsmessig for de bedriftene de betjener. Tre/Mek-prosjektets… Les mer »

Kartlegging av kulturnæringene i Norge – økonomisk betydning, vekst- og utviklingspotensial

Denne rapporten er en kartlegging av den økonomiske betydningen og vekst- og utviklingspotensialet til kulturnæringene i Norge. Formålet med rapporten er å bidra til utvikling av kunnskapsgrunnlaget for disse næringene. Selv om kulturnæringenes andel av sysselsetting og BNP kan synes beskjeden, er de viktige sammenliknet med andre næringer som for eksempel nærings- og nytelsesmiddelindustrien, jordbruk… Les mer »

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon

Rapporten omhandler evalueringen av prosjektet ”Design i Innlandet” som har blitt gjennomført av Innovasjon Norge Hedmark og Oppland over 2-årsperioden april 2004 – mars 2006. Prosjektet har hatt som mandat å stimulere til økt bruk av design blant bedrifter i Innlandet gjennom etablering av et eget designformidlingsprosjekt. Prosjektet har vært ledet av person med sterk… Les mer »