Produktutvikling- et sammenlignende perspektiv på innovasjons-prosesser i en databedrift og et avishus

Prosjektet ”Prokom Innovasjon” tar utgangspunkt i at bruker-produsent relasjoner er sentrale i utviklingen av ulike typer produkter og tjenester. Notatet beskriver innovasjonsprosesser i avishuset Glåmdalen og databedriften Pulsar Data AS, begge mediebedrifter på Kongsvinger. Notatet beskriver karakteristika ved produktutviklingen, faser i innovasjonsprosessen, kilder til innovasjon og hvilken rolle kunden/brukeren/leseren har som kilde til innovasjon. Materialet… Les mer »

KULTURNÆRINGENE I NORGE MULIGHETER OG UTFORDRINGER en oppdatering av kartleggingen fra 2004

I rapporten blir kulturnæringenes omfang i norsk økonomi beskrevet og analysert. I de siste fem årene har kulturnæringene hatt en sysselsettingsvekst som ligger på omtrent samme nivå som økonomien forøvrig. I et noe lengre perspektiv, dvs. de siste 11 år , har veksten vært betydelig høyere enn gjennomsnittet for landet. Det er særlig kunstnerisk virksomhet… Les mer »

Trehusindustrien i Innlandet – egenskaper, dynamikk og utfordringer

I denne rapporten studeres trehusindustrien og relatert virksomhet lokalisert i Hedmark og Oppland. Formålet er å analysere trehusnæringens nåværende status og utfordringer i en regional sammenheng samt å foreslå tiltak som adresserer disse utfordringene.. Problemstillingene som rapporten svarer på er: Hvilket omfang har næringen? Hvordan er utviklingstendensene i næringen? Hvordan skjer utvikling i næringen og… Les mer »

Innovasjonshus Hamar – Et forprosjekt

Dette forprosjektets formål har vært å bedre kunnskapsgrunnlaget om hvorfor og hvordan et Innovasjonshus kan bedre samordning og kunnskapsoverføringer for å fremme næringsutviklingsarbeidet og verdiskapingen i Hedmark. I dette notatet beskriver vi teorier for samlokalisering i innovasjonssammenheng, erfaringer med ulike Innovasjonssentra, og intervjuer med nøkkelaktører i Hamar-regionen og noen andre steder om fordeler og utfordringer… Les mer »

Læringsnettverk – en modell for innovasjon i distriktskommuner? (VIOS forprosjekt)

Notatet dokumenterer arbeidet med ØFs forprosjekt i VIOS om læringsnettverk og innovasjon. Hovedaktivitetene har vært beskrivelse og analyse av ti innovasjonsnettverk der ØF har vært engasjert, hvorav sju i offentlig sektor. I slutten av notatet beskrives tre innovasjonsprosjekter som vi har muligheter for videre samarbeid med.

Hest i turistnæring. Rapport fra en studietur til Frankrike.

Studieturen kom i stand som en oppfølging av prosjektet Hest i turist¬næring – marked og innovasjon, finansiert av Norges forskningsråd, Norsk Hestesenter og bransjeforeningen Hest i Turistnæring (HiT). Formålet med turen var å knytte faglige kontakter, få nærmere kjenn¬skap til det franske kvalitetssikringssystemet spesielt rettet mot heste¬turisme og hesteturistprodukter. Det var lagt opp til både… Les mer »