Ulovlig fiske etter laks, sjøørret og sjørøyse i saltvann representerer et betydelig problem for forvaltningen av disse artene. Imidlertid har vi svært begrensa kunnskaper om dette fisket. Fordi det er vanskelig å få gode primærdata over fangster, innsats og utøvere av ulovlig fiske, redgjør rapporten for en undersøkelse av sekundærdata om ulovlig fiske. Dataene baserte seg på en spørreundersøkelse til tre grupper av informanter med kunnskap og ulovlig fiske i saltvann, nemlig oppsynspersonell, fiskeforvaltere og lovlige utøvere av sjølaksefiske. Undersøkelsen dokumenterer en reduksjon i det ulovlige fisket, men avdekker store regionale forskjeller mht. redskapsbruk, fangster, hvilke arter det fanges på og hvilke grupper som driver fisket. En rekke forslag om endringer i regelverket og oppsynstjenesten ble også lansert. På bakgrunn av resultatene drøftes de forvaltningsmessige konsekvensene.

Bestill rapport

Ulovlig fiske etter laks, sjøørret og sjørøye i saltvann | (rapportnr. 199623)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 50,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X