Ulovlig laksefiske, naturoppsyn, rapportering, sekundærdata

Et bedret og standardisert rapporteringssystem fra lakseoppsynet vil kunne få flere positive effekter. Dette vil gi en bedre dokumentasjon av hva oppsynsmidlene utløser av oppsynsaktivitet. Videre vil det kunne gi en langt bedre kunnskap om omfangen av det ulovlige fisket og hvordan dette utviklerseg over tid, og fordeler seg i ulike deler av landet. Viktige… Les mer »

Ulovlig fiske etter laks, sjøørret og sjørøye i saltvann

Ulovlig fiske etter laks, sjøørret og sjørøyse i saltvann representerer et betydelig problem for forvaltningen av disse artene. Imidlertid har vi svært begrensa kunnskaper om dette fisket. Fordi det er vanskelig å få gode primærdata over fangster, innsats og utøvere av ulovlig fiske, redgjør rapporten for en undersøkelse av sekundærdata om ulovlig fiske. Dataene baserte… Les mer »