Et bedret og standardisert rapporteringssystem fra lakseoppsynet vil kunne få flere positive effekter. Dette vil gi en bedre dokumentasjon av hva oppsynsmidlene utløser av oppsynsaktivitet. Videre vil det kunne gi en langt bedre kunnskap om omfangen av det ulovlige fisket og hvordan dette utviklerseg over tid, og fordeler seg i ulike deler av landet. Viktige krav til rapprteringen framover er knyttet til standardisering av rapportenen for ulike distrikter, og til korrigering av ulovligheter i forhold til oppsynsinnsats.

Bestill rapport

Ulovlig laksefiske, naturoppsyn, rapportering, sekundærdata | (rapportnr. 199520)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 50,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X