Øystein Aas

No description in the author's profile.

Publikasjoner

Øystein Aas har 21 publikasjoner på ostforsk.no.

Jaktvaner og synspunkter på forvaltning og tilrettelegging

Undersøkelsen beskriver jaktvaner og bakgrunnskjennetegn ved jegere som jakter småvilt på statsgrunn i Nord-Norge. Videre kartlegges jegernes syn på dagens forvaltning og tilrettelegging av jakta, og deres holdninger til viltstell og jaktreguleringer. Undersøkelsen identifiserte to...

Miljøkonsekvensar av friluftsliv

Rapporten drøftar ulike verdiperspektiv i naturforvaltninga. Vidare presenterer og drøftar vi samanhengar mellom ulike former for friluftsliv og kva slags effektar denne bruken kan ha på ulike naturelement. Vi gjev ein gjennomgang av arbeids- og...

Befolkningens adgang til jakt og fritidsfiske

Bakgrunnen for denne rapporten er Miljøverndepartementets forslag om å opprette en egen post på statsbudsjettet for å bedre befolkningens adgang til jakt og fritidsfiske. Rapporten er todelt. Første del er en gjennomgang av eksisterende kunnskaper...

Fisket i Trysilvassdraget i Engerdal kommune

Notatet summerer opp ulike brukerundersøkelser og annen kunnskap om fisket i Engerdal kommune. Kjennetegn ved bruken av fiskeressursene, holdninger til forvaltning og beregninger av samlet fangst i Engerdal beskrives og drøftes i forhold til planlegging.