Østlandsforskning fikk forespørsel fra Styret i Stiftelsen Musikk i Hedmark (MiH) om å gjennomføre en ekstern evaluering av stiftelsen. Evalueringen har tatt utgangspunkt i stiftelsens målsetninger, og en videre operasjonalisering av disse målene. Ved styrets vedtak ble det pekt på konkrete temaer som skulle belyses; Styrets tolkning av formålet; Rådets funksjon; Organisering av stiftelsen; Tiltak og framtidig utvikling. ØF har anvendt kvalitativ metode gjennom telefonintervjuer og ett gruppeintervju. Til sammen har 28 informanter deltatt i evalueringen. MiH står framfor organisatoriske utfordringer internt, før de kan framstå som en velfungerende organisasjon. Dess klarere mål og verdier blir definert og ivaretatt, dess færre ressurser vil bli brukt til konflikthåndtering. Fokus på felles mål og visjon bør skapes gjennom et konstruktivt og godt samarbeid med alle ledd i organisasjonen.

Bestill rapport

Stiftelsen Musikk i Hedmark. En evaluering av stiftelsens formål og organisering | (rapportnr. 201403)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 90,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X