Mellom fag og folk. En studie av lederrollen i Mattilsynet

Rapporten oppsummerer en studie av lederrollen i Mattilsynet etter omorganiseringen til Det moderne Mattilsynet i 2015.  Det er gjennomført kvalitative intervjuer med en rekke ledere og medarbeidere knyttet til tre avdelinger/seksjoner. Det er også gjennomført en kvantitativ spørreundersøkelse. Studiet oppsummerer at det er oppnådd positive effekter på samarbeid og utnytting av ressurser på tvers, men… Les mer »

Økonomisk innsparingspotensial for Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu. Utredning. Politisk og administrativ ledelse og styring.

I notatet estimeres innsparingspotensialet fra to ulike vinkler. Praktiske konsekvenser som følger med kommunesammenslåing på folkevalgt og administrativt nivå er belyst, og mulige virkninger ved interkommunale samarbeid er drøftet. Notatet konkluderer med et estimert innsparingspotensial i intervallet 7 til 12 mill. kroner.

Innsparingspotensial – politisk og administrativ ledelse og styring

I notatet estimeres innsparingspotensialet fra to ulike vinkler basert på KOSTRA, og en med bakgrunn i samtaler med nøkkelpersoner i kommunene, revisjonen og kontrollutvalgssekretariatene. Praktiske konsekvenser som følger med kommunesammenslåing på folkevalgt og administrativt nivå er belyst, og mulige virkninger av økonomisk og styringsmessige effekter på eierstyring og kontroll med kommunale selskaper er drøftet. Notatet… Les mer »

Kreativitet i organisasjoner. En teoretisk drøfting.

Teoretisk drøfting av kreativitet og omstilling i organisasjoner i lys av begreper fra ledelsesteori og kognitiv psykologi. Teoretisk notat i forbindelse med prosjektet «Innovasjonsutvikling i verkstedindustrien».

Stiftelsen Musikk i Hedmark. En evaluering av stiftelsens formål og organisering

Østlandsforskning fikk forespørsel fra Styret i Stiftelsen Musikk i Hedmark (MiH) om å gjennomføre en ekstern evaluering av stiftelsen. Evalueringen har tatt utgangspunkt i stiftelsens målsetninger, og en videre operasjonalisering av disse målene. Ved styrets vedtak ble det pekt på konkrete temaer som skulle belyses; Styrets tolkning av formålet; Rådets funksjon; Organisering av stiftelsen; Tiltak… Les mer »