Ungdommens kulturmønstring – sluttrapport

Evaluering av UKM-87, UKM-88/90 m.h.t. organisering; aktiviteter, deltakere, gjennomføring og økonomi. Rapporten bygger på spørreskjema til fylkeskommunene, samt spørreskjema til kommuner og deltakende ungdom i Oppland, Vestfold og Finmark. Dessuten på saksdokumenter, observasjoner og intervjuer med de involverte aktørene. Hovedvekten ligger på UKM-89/90.

Ungdommens kulturmønstring 1987 og 1988

Evaluering av UKM 87 og UKM 88 på områdene deltakelse, organisering, økonomi, gjennomføring. Rapporten bygger på opplysninger innhentet på fylkesnivå, en mer omfattende evaluering av UKM 89/90 blir utarbeidet senere.

Stiftelsen Musikk i Hedmark. En evaluering av stiftelsens formål og organisering

Østlandsforskning fikk forespørsel fra Styret i Stiftelsen Musikk i Hedmark (MiH) om å gjennomføre en ekstern evaluering av stiftelsen. Evalueringen har tatt utgangspunkt i stiftelsens målsetninger, og en videre operasjonalisering av disse målene. Ved styrets vedtak ble det pekt på konkrete temaer som skulle belyses; Styrets tolkning av formålet; Rådets funksjon; Organisering av stiftelsen; Tiltak… Les mer »

Kartlegging av eksisterende informasjon om næringene musikk, film, design og arkitektur.

Dette er en oversikt over informasjon som finnes om næringene musikk, film, design og arkitektur (MADF) i Norge. Det er et fokus på informasjon og kunnskap som finnes om følgende punkter: Aktører, verdiskaping, vekst/utvikling, trender, eks-port/internasjonalisering, markedsstørrelser og markedspotensial, innovasjonsevne, næringsklynger og nettverk, forretningsmodeller, kritiske suksessfaktorer og offentlige støtteordninger. I tillegg er det sammendrag av… Les mer »