Samarbeid i og etter introduksjonsprogrammet. Utprøving og følgeevaluering. Rapport fra prosjektets andre fase

Rapporten beskriver utprøving av ulike samarbeidsmodeller som integrerer språkpraksis og arbeidstrening, i kommunene Gjøvik, Lillehammer, Ringsaker og Hamar. Dette er andre fase i et treårig prosjekt, og utprøvingen er evaluert og sammenfattet i denne rapporten.I rapporten argumenterer vi for at det i større grad må tilrettelegges for fagretting av introduksjonsprogrammet. ØF Rapport nr 2016/04 Samarbeid… Les mer »

Gode i hop. Samspill og samarbeid mellom Lillehammer og omland

Byregionprogrammet i regi av Kommunal- og moderniserings-departementet, skal øke kunnskapen om samspillet mellom by og omland for å styrke disse områdenes regionale vekstkraft. Lillehammer-regionen er en av 32 regioner som deltar i programmet. Lillehammer-regionen består i dette prosjektet av 12 kommuner i Gudbrandsdalen, og prosjektets mål er å styrke hele regionens attraktivitet for eksisterende innbyggere… Les mer »

Samarbeid skole – næringsliv i Buskerud

SNS-prosjektet ble gjennomført i perioden februar 1987 til september 1988. Prosjektets målsetning var å fremme samarbeidet mellom teknisk/merkantile skoler og små og mellomstore bedrifter i Buskerud. Et fåtall av de innsamlede samarbeidsoppgavene ble gjennomført i de innvolverte skolene. Rapporten peker på flere grunner til dette. En grunn er at skolen må sette av tid og… Les mer »

Prøver å finne meg sjæl – en studie av utekontaktarbeid i tre kommuner.

Rapporten tar utgangspunkt i tre kommuner der utekontakten har hatt ulike skjebner. Utekontaktens etatstilknytning er ulik i to av kommunene, mens en av kommene har lagt ned utekontakten. Rapporten analyserer innholdet i utekontaktens arbeid i kommunene med utekontakt og hvilken betydning det synes å ha at utekontakten blir borte.