Arbeidsledige etablerere Del III: Iverksetting og gjennomføring av kurs- og jobbskapingsprosjektene

Denne rapporten er en av fire i en større evaluering av kurs- og jobbskapingsmidlene, som Østlandsforskning har gjennomført på oppdrag for Arbeidsdirektoratet. Denne rapporten tar for seg den politiske prosessen og målsettingene bak kurs- og jobbskapingsmidlene, og evaluerer arbeidsmarkedsetatens håndtering av midlene. Evalueringen viser at arbeidet med kurs- og jobbskapingsprosjektene varierer mye fra fylke til… Les mer »

Barnevernet – Lokal tilpasning eller nasjonal standard? En undersøkelse av variasjoner i barneverntiltak med utgangspunkt i Hedmark og Oppland

Undersøkelsen har som hovedproblemstilling hvorfor det er store variasjoner i barneverntiltak mellom Hedmark og Oppland. Hovedfunnet er at kapasitet og organisering av tjenesten har mye å si for hvor mange barnevernsaker kommunen eller fylket har. Det ble også undersøkt om det var systematiske forskjeller i faglige tilnærminger, men en fant ingenting som tydet på at… Les mer »

Nærhet og avstand. Organisering av barne- og ungdomspsykiatrien og barnevernstjenesten i Hedmark.

Hedmark fylkeskommune etablerte en felles barne- og ungdomstjeneste fra 1. januar 1993 som inkluderte den fylkeskommunale barneverntjenesten og barne- og ungdomspsykiatrien. Barne- og ungdomspsykiatrien bestod da av 3 poliklinikker og 2 døgninstitusjoner. Det fylkeskommunale barnevernet omfattet 6 institusjoner og én avdeling som ivaretok bl.a. fosterhjemsarbeidet. Den overordnede målsetting for denne omorganiseringen var å utforme tjenenester… Les mer »

Stiftelsen Musikk i Hedmark. En evaluering av stiftelsens formål og organisering

Østlandsforskning fikk forespørsel fra Styret i Stiftelsen Musikk i Hedmark (MiH) om å gjennomføre en ekstern evaluering av stiftelsen. Evalueringen har tatt utgangspunkt i stiftelsens målsetninger, og en videre operasjonalisering av disse målene. Ved styrets vedtak ble det pekt på konkrete temaer som skulle belyses; Styrets tolkning av formålet; Rådets funksjon; Organisering av stiftelsen; Tiltak… Les mer »

Entreprenørskapsopplæring og elevenes læringsutbytte

På vegne av Utdanningsdirektoratet og Ungt Entreprenørskap har Østlandsforskning gjennomført prosjektet Entreprenørskapsopplæring og elevenes læringsutbytte. I undersøkelsen deltar 1700 elever i ungdomsskolen, 1400 elever i videregående skole, og rundt 50 lærere. Studien tar utgangspunkt i strategiplanens brede tilnærming til begrepet entreprenørskap. Målet er å undersøke hvorvidt opplæring til entreprenørskap bidrar til å utvikle elevers kompetanse… Les mer »