Hedmark fylkeskommune etablerte en felles barne- og ungdomstjeneste fra 1. januar 1993 som inkluderte den fylkeskommunale barneverntjenesten og barne- og ungdomspsykiatrien. Barne- og ungdomspsykiatrien bestod da av 3 poliklinikker og 2 døgninstitusjoner. Det fylkeskommunale barnevernet omfattet 6 institusjoner og én avdeling som ivaretok bl.a. fosterhjemsarbeidet. Den overordnede målsetting for denne omorganiseringen var å utforme tjenenester slik at at barn og unge fikk riktig hjelp til riktig tid. Deler av barne- og ungdomspsykiatrien var skeptiske til en slik organisasjonmodell, og foreslo alternative modeller der barne- og ungdomspsykiatrien fikk egen direktør, ble underlagt lokalsykehusene eller ble organisert sammen med voksenpsykiatrien. I denne rapporten gjennomgås omorganiseringen, argumentene mot den, og de alternative modellene. Det konkluderes med at samorganiseringen av barnevernet og barne- og ungdomspsykiatrien gir rammer for samarbeid, men at det avgjørende vil være å finne fram til en arbeidsdeling mellom tjenestene slik de hver for seg får den nødvendige selvstendighet til å fungere på en god måte.

Bestill rapport

Nærhet og avstand. Organisering av barne- og ungdomspsykiatrien og barnevernstjenesten i Hedmark. | (rapportnr. 199809)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 80,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.  X