Barnevernet i Oppland og Hedmark

Hedmark og Oppland er nabofylker og ganske like med hensyn til demografiske, sosioøkonomiske og kulturelle forhold. Barnevernsaktiviteten er imidlertid svært forskjellig i de to fylkene. Hedmark har langt flere barnevernstiltak generelt og hjelpetiltak i hjemmene skiller seg spesielt ut. Analyser av kjennetegn ved kommunene og fylkeskommunene, peker i retning av at det må være kommunenes… Les mer »

Evaluering av tre fylkeskommunale barneverntiltak

Notatet tar for seg kommunenes erfaringer med tre fylkeskommunale barnevernstiltak, og tar sikte på å besvare følgende spørsmål: Er tiltakene i samsvar med kommunenes behov for tjenester fra fylkeskommunen?

Taushetsplikt av hensyn til brukerne? Om taushetsplikt, organisering og faglig samarbeid i de fylkeskommunale barne- og ungdomstjenestene i Aust-Agder og Hedmar

Rapporten handler om kommunikasjon og samarbeide mellom barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) og det fylkeskommunale barnevernet. Hovedproblemstillingen er å belyse i hvilken grad ulike samarbeidsordninger for disse tjenestene faktisk ivaretar hensynet til personvern for brukerne. Det gis en oversikt over hvilke kunnskaper som finnes om temaet samarbeide og taushetsplikt, samt en oversikt over de viktigste reglene… Les mer »

Organisering for framtida? Evaluering av forsøket med ny organisering av de fylkeskommunale barne- og ungdomstjenestene i Hedmark

Rapporten er en evaluering av forsøket med ny organisering av det fylkeskommunale barne- vernet og barne- og ungdomspsykiatrien i Hedmark. Forsøket innebar en organisatorisk samordning av de to virksomhetene til en felles fylkeskommunal barne- og ungdomstjeneste. Det viktigste data-grunnlaget er intervjuer med ulike aktører innen tjenesten og samarbeidspartnere, spørreundersøkelse til aktører i kommunene og dokumenter…. Les mer »

Barnevernet – Lokal tilpasning eller nasjonal standard? En undersøkelse av variasjoner i barneverntiltak med utgangspunkt i Hedmark og Oppland

Undersøkelsen har som hovedproblemstilling hvorfor det er store variasjoner i barneverntiltak mellom Hedmark og Oppland. Hovedfunnet er at kapasitet og organisering av tjenesten har mye å si for hvor mange barnevernsaker kommunen eller fylket har. Det ble også undersøkt om det var systematiske forskjeller i faglige tilnærminger, men en fant ingenting som tydet på at… Les mer »

Nærhet og avstand. Organisering av barne- og ungdomspsykiatrien og barnevernstjenesten i Hedmark.

Hedmark fylkeskommune etablerte en felles barne- og ungdomstjeneste fra 1. januar 1993 som inkluderte den fylkeskommunale barneverntjenesten og barne- og ungdomspsykiatrien. Barne- og ungdomspsykiatrien bestod da av 3 poliklinikker og 2 døgninstitusjoner. Det fylkeskommunale barnevernet omfattet 6 institusjoner og én avdeling som ivaretok bl.a. fosterhjemsarbeidet. Den overordnede målsetting for denne omorganiseringen var å utforme tjenenester… Les mer »