Taushetsplikt av hensyn til brukerne? Om taushetsplikt, organisering og faglig samarbeid i de fylkeskommunale barne- og ungdomstjenestene i Aust-Agder og Hedmar

Rapporten handler om kommunikasjon og samarbeide mellom barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) og det fylkeskommunale barnevernet. Hovedproblemstillingen er å belyse i hvilken grad ulike samarbeidsordninger for disse tjenestene faktisk ivaretar hensynet til personvern for brukerne. Det gis en oversikt over hvilke kunnskaper som finnes om temaet samarbeide og taushetsplikt, samt en oversikt over de viktigste reglene… Les mer »

Organisering for framtida? Evaluering av forsøket med ny organisering av de fylkeskommunale barne- og ungdomstjenestene i Hedmark

Rapporten er en evaluering av forsøket med ny organisering av det fylkeskommunale barne- vernet og barne- og ungdomspsykiatrien i Hedmark. Forsøket innebar en organisatorisk samordning av de to virksomhetene til en felles fylkeskommunal barne- og ungdomstjeneste. Det viktigste data-grunnlaget er intervjuer med ulike aktører innen tjenesten og samarbeidspartnere, spørreundersøkelse til aktører i kommunene og dokumenter…. Les mer »

Nærhet og avstand. Organisering av barne- og ungdomspsykiatrien og barnevernstjenesten i Hedmark.

Hedmark fylkeskommune etablerte en felles barne- og ungdomstjeneste fra 1. januar 1993 som inkluderte den fylkeskommunale barneverntjenesten og barne- og ungdomspsykiatrien. Barne- og ungdomspsykiatrien bestod da av 3 poliklinikker og 2 døgninstitusjoner. Det fylkeskommunale barnevernet omfattet 6 institusjoner og én avdeling som ivaretok bl.a. fosterhjemsarbeidet. Den overordnede målsetting for denne omorganiseringen var å utforme tjenenester… Les mer »