Mellom fag og folk. En studie av lederrollen i Mattilsynet

Rapporten oppsummerer en studie av lederrollen i Mattilsynet etter omorganiseringen til Det moderne Mattilsynet i 2015.  Det er gjennomført kvalitative intervjuer med en rekke ledere og medarbeidere knyttet til tre avdelinger/seksjoner. Det er også gjennomført en kvantitativ spørreundersøkelse. Studiet oppsummerer at det er oppnådd positive effekter på samarbeid og utnytting av ressurser på tvers, men… Les mer »

Ål-modellen – en sammensmelting av kommunale omsorgstjenester – to år etter omorganiseringen

Rapporten er en evaluering av omorganiseringen av pleie- og omsorgstjenesten i Ål kommune som bygger på en sammensmelting av hjemmebasert og institusjonsbasert omsorg og som er organisert etter arbeidslagsprinsippet. Rapporten omhandler både konsekvensene for de ansatte og brukerne og de økonomiske konsekvensene. Analysen avsluttes med å peke ut ti «forbedringsområder» som det må arbeides videre… Les mer »

Nærhet og avstand. Organisering av barne- og ungdomspsykiatrien og barnevernstjenesten i Hedmark.

Hedmark fylkeskommune etablerte en felles barne- og ungdomstjeneste fra 1. januar 1993 som inkluderte den fylkeskommunale barneverntjenesten og barne- og ungdomspsykiatrien. Barne- og ungdomspsykiatrien bestod da av 3 poliklinikker og 2 døgninstitusjoner. Det fylkeskommunale barnevernet omfattet 6 institusjoner og én avdeling som ivaretok bl.a. fosterhjemsarbeidet. Den overordnede målsetting for denne omorganiseringen var å utforme tjenenester… Les mer »