Verdens beste langrennsopplevelser – Evaluering av et omstillingsprogram for reiselivsbedrifter i Oppland

Rapporten sammenfatter erfaringer fra et omstillingsprogram for en del av en næringsgruppe, det vanlige har vært at kommuner har fått slik omstillingsstatus. Opprinnelig 10 reiselivsbedrifter har gjennomført et kompetanseoverførings- og omstillingsprogram over tre år. Gjennomføringen har vært basert på samlinger og arbeid med egen bedrift. Viktige erfaringer er knyttet til forankring i bedriften og ledelsen,… Les mer »

Forskerblikk på Ringsaker. Næringsutvikling og bosetting i fortid og framtid

Notatet drøfter Ringsakers industrielle historie og legger spesielt vekt på restruktureringen i etterkrigstiden. I drøftingen av den næringsmessige omstillingen de siste ti årene brukes Moelven Industrier som et viktig eksempel. Notatet avsluttes med en kort drøfting av hvordan næringsutviklingen kan bli framover, og hva den kan bety for utviklingen av bosetting og insfrastruktur. Notatet er… Les mer »

Omstillinger i landbruket i Stange

En spørreundersøkelse blant garbrukerne i Stange kommune viser fortsatt vilje og evne til omstillinger. Bøndene viser imidlertid stor usikkerhet om hva som vil bli framtida for landbruket på Hedmarken. Usikkerheten er knyttet både til dagens skiftende landbrukspolitikk og skepsis til bla. et mulig framtidig EF-medlemskap. Til tross for usikkerheten kan det registreres vilje og planer… Les mer »

Hjelp til omstilling. Evaluering av prosjektet strategi for omstilling og fornyelse av mindre reiselivsbedrifter

KAD har finansiert et forsøk som gikk ut på konsulentbasert assistanse til ca. 20 mindre reiselivsbedrifter, med sikte på å bidra til en omstilling. Vi har evaluert forsøket, og funnet at bedriftene fikk en viss nytte av det. Det forsøkspregede over prosjektet ble mye borte, fordi den anvendte arbeidsmåten ikke kom til å skille seg… Les mer »

Teknologipolitikk i OECD-land

Rapporten gir en sammenstilling av erfaringer og modeller fro teknologipolitikk i OECD-området. Dette gir et bakgrunnsmateriale for NTNF’s fortsatte satsing på programmer for teknologioverføring. Av viktige forhold kan nevnes kravet om en bredere strategi og den nye koblingen mellom teknologi- og regionalpolitikk.