Teknologipolitikk i OECD-land

Rapporten gir en sammenstilling av erfaringer og modeller fro teknologipolitikk i OECD-området. Dette gir et bakgrunnsmateriale for NTNF’s fortsatte satsing på programmer for teknologioverføring. Av viktige forhold kan nevnes kravet om en bredere strategi og den nye koblingen mellom teknologi- og regionalpolitikk.

Innovasjonsutvikling og kreativitet. Rapport fra et forsøk i verkstedindustrien.

Rapporten beskriver og analyserer et utviklingsprosjekt som tok sikte på å øke innovasjonsevnen til utvalgte bedrifter i Hedmark. Prosjektet er et forsøk, og evalueringen i denne rapporten vurderer sentrale sider ved prosjektet som strategi for innovasjon og omstilling.

Nærhet og avstand. Organisering av barne- og ungdomspsykiatrien og barnevernstjenesten i Hedmark.

Hedmark fylkeskommune etablerte en felles barne- og ungdomstjeneste fra 1. januar 1993 som inkluderte den fylkeskommunale barneverntjenesten og barne- og ungdomspsykiatrien. Barne- og ungdomspsykiatrien bestod da av 3 poliklinikker og 2 døgninstitusjoner. Det fylkeskommunale barnevernet omfattet 6 institusjoner og én avdeling som ivaretok bl.a. fosterhjemsarbeidet. Den overordnede målsetting for denne omorganiseringen var å utforme tjenenester… Les mer »

Erfaringer fra Produksjonsløftet i Glåmdalen. Evaluering av Produksjonsløftet I

Østlandsforskning har evaluert erfaringer med implementering av «Produksjonsløftet» i enkelte bedrifter i Solør-regionen. Målsettingen i Produksjonsløftet var formulert på følgende måte: Økt verdiskaping ved mer ressurseffektiv produksjon hos hjørnesteinsbedriftene i Solør-kommunene ved utprøving av bilindustriens lean tenkemåte og filosofi. Slik vi har vurdert de ulike bedriftene sine erfaringer og de resultater vi har hatt tilgang… Les mer »

Veien videre

Notatet oppsummerer deler av resultatene av en kartlegging av kompetanse og framtidige jobbpreferanser blant de ansatte ved Takeda Nycomed Elverum. Kartleggingen er gjennomført av Østlandsforskning på oppdrag fra Elverum kommune i mai – juni 2013.