Kartleggingen er basert på svar fra 92 virksomheter som bruker hest i psykisk helsevern. Dette var et langt høyere antall enn først antatt. I gjennomsnitt jobbet tre personer ved virksomhetene med gjennomsnittlig 11 hester. De siste tre årene hadde virksomhetene i gjennomsnitt jobbet med 20 brukere med ulike psykiske vansker fordelt noenlunde likt på barn, unge og voksne. Tilbudet omfattet særlig psykososiale aktiviteter relatert til bruk av hest. Virksomhetene var godt fornøyde med sin totale kompetanse, men ønsket en fortsatt kompetanseheving. Kvalitetssikring-en av rideanlegget og den hestefaglige kompetansen ble vurdert som bedre enn kvalitetssikringen av selve tjenestetilbudet. De tre viktigste framtidige utfordringene var økonomi, kvalitetssikring og kompetanseut-vikling, og de viktigste forskningstemaene som burde utredes videre, var de helsemessige effektene av tilbudet, brukernes ønsker og behov og deres tilfredshet med tilbudet.

Bestill rapport

Bruk av hest i psykisk helsevern. En kartlegging av virksomheter og aktiviteter på området | (rapportnr. 200804)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 80,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X