Hest i turistnæring

Rapporten tar for seg dagens bruk av hest i turistnæring og drøfter potensial for videre næringsutvikling. Hovedkonklusjonen er at det er et potensial, men det må arbeides videre med kvalitetssikring av alle deler av hesteturistproduktet, og med profesjonalisering av næringsaktørene og organiseringen. Det trekkes opp status for næringen i dag, både når det gjelder den… Les mer »

Hest i turistnæring. Markedsundersøkelse

I forbindelse med prosjektet ”Hest i turistnæring: Marked og innovasjon” er det gjennomført en elektronisk spørreskjemaundersøkelse til hestebedrifter med produkter rettet spesielt mot turistmarkedet. Det ble sendt ut skjema til 76 bedrifter, som også utgjorde hele populasjonen, og det kom tilbake 45%. Vi har grunn til å anta at det er de største og mest… Les mer »

Bruk av hest i psykisk helsevern. En kartlegging av virksomheter og aktiviteter på området

Kartleggingen er basert på svar fra 92 virksomheter som bruker hest i psykisk helsevern. Dette var et langt høyere antall enn først antatt. I gjennomsnitt jobbet tre personer ved virksomhetene med gjennomsnittlig 11 hester. De siste tre årene hadde virksomhetene i gjennomsnitt jobbet med 20 brukere med ulike psykiske vansker fordelt noenlunde likt på barn,… Les mer »