Kategoriserte innlegg: Fjell

På tide med praktisk politikk i fjellområder

-Bruk og vernpolitikken i fjellområdene har til nå handlet om gode intensjoner, og i liten grad blitt omsatt til praktisk politikk, sier fjellforsker Kjell Overvåg i dag på konferanse Forskning i friluft på Lillehammer. Han har de siste tre årene jobbet med et forskningsprosjekt som fokuserer på utfordringene til en fjellpolitikk. Overvåg mener at det… Les mer »

God jul- og husk å teste juleølet!

Forskere fra Østlandsforskning og Bioforsk prøver å finne tilbake til de virkelig tradisjonelle ingrediensene i øl fra fjellbygdene. Målet er at du i fremtiden skal få smake på det. Les artikkelen om gamle norske øltradisjoner på Forskning.no

Snakker om norsk fjellmat i Bilbao

‘Kvalitet fra fjellene: velstand for folk og territorier’ er årets overskrift for den europeiske fjellkonferanse Euromontana. 

Fra Østlandsforskning deltar forskerne Tor Arnesen og Kjell Overvåg på konferansen som avholdes fra 22.-24. oktober i Bilbao, Spania. De skal holde et innlegg om norske fjellmattradisjoner og fokuserer på potensialet som ligger i det.

«Vi ønsker å gi våre samarbeidspartnere og fagfolk utenfor Norge et innblikk i den særegne strukturen i norsk landbruk og matproduksjon», sier fjellforsker Tor Arnesen.

Nettverk for forskning på fjellområder i Norge

fjellforsk

Fjellmuseet i Lom var den 11. juni møtestedet for ni forskningsinstitusjoner, Fjellregionsamarbeidet og Oppland fylkeskommune.

På møtet ble det besluttet å etablere et forskernettverk for forskning på utviklingen i fjellområder i Norge. Nettverket er foreløpig gitt navnet «Fjell-forsk-nett». Østlandsforskning, Vestlandsforskning, Senter for Bygdeforskning og Nordlandsforskning skal lede arbeidet med den videre utviklingen av nettverket. Oppland fylkeskommune støtter utviklingen av nettverket med utviklingsmidler rettet mot fjellområdene. Fjellområdene i Norge dekker om lag halvparten av arealet i landet men har kun 6 – 7 % av landets befolkning. I fjellområdene er det store distriktspolitiske utfordringer, og i motsetning til kystområdene opplever fjellområdene en langt svakere samfunnsutvikling.

Kriterier for utmarksnæringer

Østlandsforskning skal utrede «Kriterier for utmarksnæringer i LNFR-områder» for Tinn kommune. Formålet med oppdraget er å utarbeide definisjoner og kriterier som muliggjør lik forvaltningspraksis mellom kommuner og regioner.

Definisjonene skal bidra til størst mulig forutsigbarhet og enkelhet for blant annet grunneierne. Utmarksnæringer er ikke sjelden marginale økonomisk, og bestemmelsene bør også av den grunn i størst mulig grad begrense usikkerhet og kostnader til utøvelsen av utmarksnæringer. Definisjonene må naturligvis også ivareta miljøhensyn, særlig villreinens tålegrenser, og være innenfor eksisterende lovverk. Det er å finne gode definisjoner og kriterier som i størst mulig grad ivaretar og balanserer disse hensynene i regulering av utmarksnæringer, står sentralt i prosjektet. Prosjektet skal hente informasjon om utmarksnæringene i hele området rundt Hardangervidda.

Bråtå skal lede arbeidsgruppe villrein

Klima- og miljødepartementet har nedsatt en arbeidsgruppe som skal vurdere muligheten for økt verdiskaping i villreinfjellet. Arbeidet skal ta utgangspunkt i tankene om europeiske villreinregioner og bidra til en konkretisering av det. Gruppen skal ledes av Forsker 1 Hans Olav Bråtå ved Østlandsforskning.

Det var klima- og miljøvernminister Trine Sundtoft som kunngjorde dette på Norsk Villreinsenter Sør på Skinnarbu i dag. Dette blir også et spennende steg videre innen Østlandsforskning sitt fokus på FoU i fjellområdene, sier Bråtå.

Europeiske villreinregioner er et begrep som ble skapt i forbindelse med prosessen omkring «Villrein og samfunn» (VISA) på første halvdel av 2000-tallet. Det ble der fokusert på villreinens innvandringshistorie til Norge og tanken var at denne kunne brukes som utgangspunkt for bl.a. økt verdiskaping i fjellbygder i Sør-Norge.