Kategoriserte innlegg: Fjell

Bråtå skal lede arbeidsgruppe villrein

Klima- og miljødepartementet har nedsatt en arbeidsgruppe som skal vurdere muligheten for økt verdiskaping i villreinfjellet. Arbeidet skal ta utgangspunkt i tankene om europeiske villreinregioner og bidra til en konkretisering av det. Gruppen skal ledes av Forsker 1 Hans Olav Bråtå ved Østlandsforskning.

Det var klima- og miljøvernminister Trine Sundtoft som kunngjorde dette på Norsk Villreinsenter Sør på Skinnarbu i dag. Dette blir også et spennende steg videre innen Østlandsforskning sitt fokus på FoU i fjellområdene, sier Bråtå.

Europeiske villreinregioner er et begrep som ble skapt i forbindelse med prosessen omkring «Villrein og samfunn» (VISA) på første halvdel av 2000-tallet. Det ble der fokusert på villreinens innvandringshistorie til Norge og tanken var at denne kunne brukes som utgangspunkt for bl.a. økt verdiskaping i fjellbygder i Sør-Norge.

Utmark med spesialnummer

utmark rein

Det er nå publisert et spesialnummer av tidsskriftet UTMARK med fokus på anvendt økologi. Den internasjonale forskerskolen i anvendt økologi ved Høgskolen i Hedmark har et sterkt fokus på en bedre integrering av anvendt forskning og dagens forvaltningsspørsmål. De fleste artiklene er basert på essays som er skrevet i forbindelse med PhD- kurs. Spesialnummeret er et… Les mer »

Feiring av den internasjonale fjelldagen

Molden

MoldenI dag, den 11. desember, feirer vi den internasjonal fjelldagen. Fjelldagen ble etablert av FN, og ble første gang markert i 2003. Initiativet kom etter at år 2002 hadde vært det internasjonale fjell-året.

Hensikten med dagen er å skape forståelse for betydningen av fjellområdene og utfordringer man står ovenfor når det gjelder befolkning, levekår, næringsutvikling og miljø. Hvert år har et eget tema og i år er det «Fjell – nøkkel til en bærekraftig framtid». Fjellet er fornybar energi fra både vann og vind, og fjellet har mineralressurser som trolig blir mer aktuelt å utvinne i årene som kommer.

Ta heile Noreg i bruk

Regjeringen la 1. mars fram sin distrikts- og regionalmelding med tittelen Ta heile Noreg i bruk. I meldingmeldingen vises det til forskning på norske fjellområder gjennomført av Østlandsforskning.

Enighet om restriktiv holdning til inngrep i verneområder

I fjellkommunene er det stor enighet om å fortsette den gjennomgående restriktive holdningen til nye inngrep og tiltak i verneområdene. Slik sett skal fjellområdene i hovedsak forvaltes etter samme prinsipper som før de ble vernet, og som jo har gitt grunnlaget for verneverdiene. Dette viser et større forskningsprosjekt om utviklingen i fjellområdene, hvor Østlandsforskning samarbeider med andre forskere i Norge og utlandet.

Denne enigheten går stort sett på tvers av politiske, økonomiske, sosiale og kulturelle skillelinjer. I de fleste saker er det stor enighet om forvaltning av fjellområdene også mellom lokalt og statlig nivå.

 

Fjellpolitikk

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Prosjektleder:
Terje Skjeggedal, Østlandsforskning
Samarbeidspartnere: Østlandsforskning, HIL, NTNU, NORUT, Umeå Universitet, Monturban og International Amenity Migration Centre
Prosjektperiode:
2011-2014

Dette er et forskningsprosjekt finansiert over DEMOSREG-programmet til Norges forskningsråd. Prosjektet starta opp i 2011 og skal avsluttes i 2014. Det gjennomføres i samarbeid med Høgskolen i Lillehammer; NTNU, Institutt for geografi; Norut Tromsø; Umeå Universitet; University of Higlands and Islands, Perth College, Centre for Mountain Studies, Skottland; Monturban, Sveits og International Amenity Migration Centre, Canada/USA. Fjellområdene i Norge står ovenfor betydelige utfordringer når det gjelder befolknings- og næringsutvikling, samtidig som fjellområdene forvalter store verdier for ”storsamfunnet” i form av naturressurser og rekreasjonsområder.