Europeiske villreinregioner – hva kan de bli?

Rapporten Villrein og Samfunn foreslo i 2004 at det ble etablert to «europeiske villreinregioner» i Sør-Norge. Disse skulle reflektere vårt ansvar for arten, dens betydning for europeisk historie og ønsket om å legge til rette for at villreinen fikk mulighet til å vandre mellom det som i dag er adskilte villreinområder. Hva dette skulle medføre… Les mer »

Evaluering av prosjekt Bioreg Hadeland

Rapporten beskriver og evaluerer prosjektet BIOREG Hadeland. Oppdraget er delt inn i følgende fire hoveddeler: Beskrivelse av prosjektet, Analyse av prosjektets virkemåte, prosesser og utvikling gjennom 3-årsperioden, Prosjektets resultater og effekter, målt i forhold til oppsatte mål og konklusjoner og anbefalinger om det videre arbeidet. Datainnsamlingen har i sin helhet vært gjennomført ved hjelp av… Les mer »

Evaluering av Verdiskapingsprogrammet for bruk og foredling av trevirke (Treprogrammet)

Rapporten beskriver og evaluerer Verdiskapingsprogrammet for bruk og foredling av trevirke (Treprogrammet). Oppdraget, som ble gitt av Innovasjon Norge, er delt inn i følgende tre hoveddeler: Beskrivelse av programmet, Analyse av programmets virkemåte, prosesser og utvikling over tid og Programmets effekter, resultater og utfordringer. Datainnsamlingen har i sin helhet vært gjennomført ved hjelp av kvalitative… Les mer »

Kulturminner og verdiskaping

I rapporten drøftes metoder for å kartlegge verdiskaping knyttet til kulturminner. For Statsbygg er det viktig med metoder som dokumentere verdiskaping på tre nivåer: a) Statsbyggperspektivet – det skal skapes verdier for Statsbygg som bedrift, b) Leietakerperspektivet – det skal skapes verdier for Statsbyggs leietakere og c) Samfunnsperspektivet – det skal skapes verdier for de… Les mer »