Rapporten beskriver og evaluerer Verdiskapingsprogrammet for bruk og foredling av trevirke (Treprogrammet). Oppdraget, som ble gitt av Innovasjon Norge, er delt inn i følgende tre hoveddeler: Beskrivelse av programmet, Analyse av programmets virkemåte, prosesser og utvikling over tid og Programmets effekter, resultater og utfordringer. Datainnsamlingen har i sin helhet vært gjennomført ved hjelp av kvalitative metoder, det vil i dette tilfellet si dokumentanalyse og intervjuer.Treprogrammet har gitt mange positive effekter for skog- og trebaserte næringer. Det har blant annet gjort det mulig for mange prosjekter å etablere seg, i tillegg til at det har bidratt til en bevisstgjøring, i vid forstand, når det gjelder bruken av tre som materiale. Det har videre fått bedrifter i større grad enn tidligere til å tenke innovasjon og nettverk. Blant de største utfordringene for Treprogrammets videre løp nevnes jevnlig kontakt med og oppfølging av prosjekter, og etablering av møteplasser hvor prosjektene kan utvikle nettverk seg i mellom.

Bestill rapport

Evaluering av Verdiskapingsprogrammet for bruk og foredling av trevirke (Treprogrammet) | (rapportnr. 200417)

Ditt navn (obligatorisk)

Din adresse (obligatorisk)

Postnummer og sted (obligatorisk)

Send faktura til postadresse

Faktureringsadresse

Postnummer og sted

E-post (obligatorisk)

Antall

Pris: 80,-

Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.X