Rogaland; ringvirkningsanalyse landbruk og landbruksbasert virksomhet

Det er gjennomført en vurdering av ringvirkninger av landbruk og landbruksbasert virksomhet i Rogaland. Analysen bygger bl.a. på data fra NILFs beregning av verdiskaping i jordbruk, skogbruk og tilleggsnæringer i Rogaland. 6 529 sysselsatte i primærleddet i landbruket i Rogaland gir grunnlag for til sammen 14 582 sysselsatte i Rogaland (inkl. sysselsatte i landbruket) noe… Les mer »

Skogbaserte næringer i nasjonalregnskapsstatistikken

Dette notatet drøfter datagrunnlaget, aktuelle variable og alternative presentasjonsmåter ved bruk av nasjonalregnskapsstatistikk i analyser av skognæringenes sysselsettings-, verdiskapings- og lønnsomhetsutvikling. De relevante data og utviklingstrekk blir også presentert for perioden 1978-1997, for noen variable tilbake til 1962.

Reiselivet som produksjonssystem. Funksjonell struktur, romlig organisering og de distriktsbaserte

Notatet gir en presentasjon av et pågående forskningsprosjekt, som har til formål å analysere reiselivet ut fra et systemperspektiv, med vekt på å studere hvordan funksjoner som videreforedling, distribusjon- og salg ivaretas. Prosjektet fokuserer på samarbeid mellom virksomheter og organisasjoner for å fremme distribusjons- og salgs funksjonene, den kontekst denne typen samarbeid fungerer innenfor, samt… Les mer »

Verdiskapingen i kultur- og opplevelsesnæringene i Hedmark

Rapporten gir en statusanalyse av verdiskapingen i kultur- og opplevelsesnæringene (KON) i Hedmark pr. 2012. Analysen danner referansepunkt for evaluering av tiltak iverksatt i Regional plan for opplevelsesnæringene i Hedmark, inkl. kommunene Røros/Holtålen i Sør-Trøndelag. Det er estimert en samlet verdiskaping på 6,1 mrd. kr., der Norsk Tipping (NT) alene står for 4,2 mrd. Hamarregionen… Les mer »

Oppdyrking av Haslemoen. Lokal og regional økonomi

Vurderingen av samfunnsøkonomiske konsekvenser er avgrenset til en enkel vurdering av mulige effekter for sysselsetting, verdiskaping og ringvirkninger. Oppdyrking av 6 000 dekar er et stort lokalt tiltak, men kan likevel ikke forventes å ha nasjonale effekter av vesentlig betydning. «Samfunnsøkonomiske konsekvenser» må derfor tolkes som lokal- og regionaløkonomiske virkninger av tiltaket. Vi er av… Les mer »

Verdiskaping og lokaløkonomiske virkninger av turistforeningenes virksomhet – en studie fra villreinfjellene i Setesdal Vesthei Ryfylkeheiene og Setesdal Austhei

I forbindelse med utarbeidingen av regionale planer for nasjonale villreinområder innhentes det supplerende kunnskap på flere områder. Denne rapporten omhandler den lokale verdiskapingen og lokaløkonomiske virkninger som kan tilbakeføres til turistforeningenes aktivitet i Setesdal Vesthei Ryfylkeheiene og Setesdal Austhei. På grunnlag av regnskapsrapporter, beregninger og skjønn er samlet verdiskaping beregnet til 26-28 millioner kr og… Les mer »