Notatet gir en presentasjon av et pågående forskningsprosjekt, som har til formål å analysere reiselivet ut fra et systemperspektiv, med vekt på å studere hvordan funksjoner som videreforedling, distribusjon- og salg ivaretas. Prosjektet fokuserer på samarbeid mellom virksomheter og organisasjoner for å fremme distribusjons- og salgs funksjonene, den kontekst denne typen samarbeid fungerer innenfor, samt utviklingstrekk i retning av større konsentrasjon av eierskap og styring. På grunnlag av case-studier vil vi studere den funksjonelle og romlige organiseringen, gjennom å kartlegge virksomhetstyper og nettverkstilhørighet. Vi vil analysere konsekvensene av endringer som skjer, og her er vi særlig opptatt av de distrikstbaserte reiselivsbedriftenes systemtilpasninger, strategier og utviklingsmuligheter innen nye produksjonssystemer. Vi vil også studere verdiskapingens fordeling på ulike elementer i systemet, verdiskapingens romlige fordeling, og om forskjeller i verdiskaping/lønnsomhet kan ha sin årsak i ulike systemtilpasninger. Til slutt vil vi vurdere hvilke politikkimplikasjoner som kan trekkes ut fra analysene av reiselivet som produksjonssystem.

Bestill rapport

Reiselivet som produksjonssystem. Funksjonell struktur, romlig organisering og de distriktsbaserte | (rapportnr. 199609)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 100,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X